Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/409
Title: არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმები
Authors: პაპაშვილი, ლელა 
Degree Name: Master of Education
განათლების მეცნიერებების მაგისტრი
Degree Discipline: განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: East European Univeristy 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
Faculty: ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: არაფორმალური პროფესიული განათლება
Issue Date: 2019
Publisher: East European Univeristy 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
Abstract: 
In the modern world of permanent changes formal education becomes more and more insufficient. Individual experience and practice is very important. While the current labor market (economic and technological changes as well) requires better flexibility and knowledge, people face the problem of qualification validation.
The existence of a full-fledged system of education requires the presence of the tools of informal education validation, since it does not matter where, how and when the person acquired knowledge, rather important for him/her is to be able to pursue it.
The most significant process for the existence of the tools of informal education validation is informing the citizens – employers, employees and unemployed people (raise awareness about its benefits).
The rule of non-formal professional education validation exists in Georgian legislation. It determines whether the person’s qualification meets the demands, skills and knowledge required for a person of certain qualification.
The purpose of this thesis is to research the tools of non-formal professional education validation, to identify the risks and benefits associated with the implementation of the named process, to discuss the challenges that the professional institutions have to face and the measures planned by the state to improve the current situation.
Since the process of non-formal professional education validation is currently going through the phase of reforms, changes are made in the rules and the final version does not yetexist, my research is deserves interest, because it includes in-depth interviews with the experts personally involved in the named process. No other study has been conducted in Georgia that would include the opinions of both – of the professional educational institutions and of those aspiring for the validation of non-formal education.

თანამედროვე ცვალებად სამყაროში, ფორმალური განათლება უფრო და უფრო არასაკმარისი ხდება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინდივიდუალურ გამოცდილებას, პრაქტიკას. იმის გათვალისწინებით, რომ ამჟამინდელი შრომის ბაზარი (ასევე ეკონომიკური თუ ტექნოლოგიური ცვლილებები) მეტ მოქნილობასა და ცოდნას მოითხოვს, ადამიანები კვალიფიკაციის დადასტურების / აღიარების წინაშე დგებიან.
სრულფასოვანი განათლების სისტემის არსებობისთვის აუცილებელია არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების არსებობა, რადგანაც არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანმა ცოდნა სად, როგორ და როდის შეიძინა, მთვარია, მან მისი რეალიზება შეძლოს.
არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების არსებობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია მოქალაქეების - დამსაქმებელთა, დასაქმებულთა თუ უმუშევარ პირთა სრულყოფილი ინფორმირება (მისი სარგებლის შესახებ ინფორმაციის მიწვდენა) .
არსებობს არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი, რომელიც ადგენს, შეესაბამება თუ არა ადამიანის კვალიფიკაცია იმ მოთხოვნებს, უნარებსა და ცოდნას, რომელსაც კონკრეტული კვალიფიკაციის მქონე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს.
ნაშრომის მიზანია, არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების კვლევა, ასევე, იმის გამოვლენა თუ რა რისკები და უპირატესობები ახლავს თან აღნიშნული პროცესის განხორციელებას, რა გამოწვევების წინაშე არიან პროფესიული სასწავლებლები და რა ღონისძიების გატარებას გეგმავს სახელმწიფო საკითხის გაუმჯობესების კუთხით.
URI: https://openscience.ge/handle/1/409
Appears in Collections:ბიზნესისა და ინჟინერიის ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Samagistro Lela Papashvili.pdfარაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმები329.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

198
checked on Mar 3, 2024

Download(s)

1,043
checked on Mar 3, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.