Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1865
Title: BSEC-ის ქვეყნებთან საქართველოს ვაჭრობის პერსპექტივები
Authors: სალაძე, ცოტნე 
Advisor: ალადაშვილი, გელა 
Degree Name: Master of Business Administration in International Business Management
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში
Degree Discipline: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Guram Tavartkiladze Tbilisi Teaching University 
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Business and Social Sciences 
ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი 
Keywords: რეგიონალიზაციის პროცესი
BSEC-ის ქვეყნები
საქართველოს ვაჭრობის პერსპექტივები
Issue Date: 2020
Publisher: Guram Tavartkiladze Tbilisi Teaching University 
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The process of regionalization is intensifying in the world, which makes it important to study and analyze the results of cooperation with the members of the integration group of which the country is a member. The paper is dedicated to discussing Georgia's trade prospects with BSEC countries.
The first chapter provides the theoretical foundations of the interstate regional integration.
The second chapter is devoted to an in-depth study of the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC). The BSEC acts as an intergovernmental regional integration group for a wide range of purposes. BSEC has a wide range of opportunities for economic and political security. To enhance the benefits of the cooperation by participating countries it will be helpful to activate the work in the planned directions.
The third chapter analyzes Georgia's trade with BSEC countries from 1995-2018. The half of Georgia's foreign trade turnover comes from group member countries. In the first years of post-socialist development, the export value of these countries was greater for Georgia, which was expressed by a large share of total exports. This share has been reduced at the expense of export diversification, although the group member states remain important export markets for Georgia. They account for about 55% of Georgia's exports. Imports from BSEC countries account for about 50% of Georgia's total imports. Geographical proximity has a significant impact on Georgia's foreign trade. Integration member states are Georgia's major trading partners, but the negative balance of trade with these countries is problematic, although its level remains at the same mark after the sharp downturn.

მსოფლიოში ძლიერდება რეგიონალიზაციის პროცესი, რაც აქტუალურს ხდის იმ დაჯგუფების წევრებთან თანამშრომლობის მიღწეული შედეგების შესწავლას და გაანალიზებას, რომლის წევრიც ქვეყანაა. ნაშრომი ეძღვნება BSEC-ის ქვეყნებთან საქართველოს ვაჭრობის პერსპექტივების განხილვას.
პირველ თავში მოცემულია სახელმწიფოთაშორისი რეგიონული ინტეგრაციის თეორიული საფუძვლები.
მეორე თავი ეთმობა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფუნაციონირების სიღრმისეულ შესწავლას. BSEC მოქმედებს როგორც სახელმწიფოთაშორისო რეგიონული ინტეგრაციული დაჯგუფება ფართომასშტაბიანი მიზნებით. BSEC-ს თანამშრომლობის ფართო შესაძლებლობები გააჩნია ეკონომიკური და პოლიტიკური უსაფრთხოების კუთხით. დაგეგმილი მიმართულებებით მუშაობის გააქტიურება მონაწილე ქვეყნების მიერ თანამშრომლობიდან სარგებლის გაფრთოებისთვის ხელშემწყობი იქნება.
მესამე თავში გაანალიზებულია საქართველოს ვაჭრობა BSEC-ის ქვეყნებთან 1995-2018 წლებში. დაჯგუფების წევრ ქვეყნებზე მოდის საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ნახევარი. პოსტსოციალისტური განვითარების პირველ წლებში ამ ქვეყნების საექსპორტო მნიშვნელობა უფრო დიდი იყო საქართველოსთვის, რაც მაღალ ხვედრით წილში გამოიხატებოდა. ეს წილი შემცირდა ექსპორტის დივერსიფიკაციის ხარჯზე, თუმცა დაჯგუფების წევრი ქვეყნები კვლავ რჩებიან მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზრებად საქართველოსთვის. მათზე მოდის საქართველოს ექსპორტის დაახლოებით 55%. BSEC-ის ქვეყნებიდან იმპორტზე მოდის საქართველოს მთლიანი იმპორტის დაახლოებით 50%. გეოგრაფიული სიახლოვე არსებით გავლენას ახდენს საქართველოს საგარეო ვაჭრობაზე. ინტეგრაციის წევრი ქვეყნები საქართველოს უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორები არიან, მაგრამ ამავე ქვეყნებთან სავაჭრო ბალანსის უარყოფითი სალდო პრობლემურია, მიუხედავად იმისა, რომ მკვეთრი გაურესების შემდეგ მისი დონე შენარჩუნებულია.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1865
Appears in Collections:სამაგისტრო ნაშრომები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Tsotne Saladze Samagistro.pdfBSEC-ის ქვეყნებთან საქართველოს ვაჭრობის პერსპექტივები1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 16, 2021

Download(s)

147
checked on Oct 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.