Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1683
Title: ნოველების კრებული როგორც თანამედროვე დოკუმენტური სამოგზაურო პროზა გიორგი სოსიაშვილის ,,ვერცხლის ყვავილებისა“ და ,,თეთრი ქალაქის“ მიხედვით
Authors: თარაშვილი, ეველინა 
Advisor: ხორბალაძე, გიორგი 
Degree Name: ქართული ლიტერატურის ისტორიის მაგისტრი
Degree Discipline: ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Gori State Teaching University 
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Humanitarian Sciences 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: ,,ვერცხლის ყვავილები“
,,თეთრი ქალაქი“
სამოგზაურო პროზა
Issue Date: 2019
Publisher: Gori State Teaching University 
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The work " A Set Of Short Stories As A Modern Documentary Travelling Prose +According To "Silver Flowers" And "The White City" by Giorgi Sesiashvili deals with the different aspects of the modern day writer Giorgi Sesiashvili's works and documentary traveling prose which have not been a subject of complex study yet (of course, a few existing reviews are considered). In addition, the above literary genre neither with its original characteristics nor with the traditional concept exists in the Georgian literature in not very large amount. Thus, two things are important for our study - to fill the image of the interesting modern day writer's works with all necessary components and to give proper analysis and at the same time to promote somehow forgotten literary genre in the modern context.
Literature is not created solely on the basis of knowledge but more often on the basis of spiritual experience. In the works the study is based on the story of travels depicted in the short stories, the writer's adventures, and the analysis of spiritual feelings which will be presented to the reader in the absolutely different literary world with the accompaniment of the artistic characteristic of the writer.
Judging from the above, we consider that this question is a new page in the study in spite of the fact that researchers interest to Giorgi Sesiashvili's works has been increasing for the last few years. It should be also noted that the question chosen for our study is both interesting and actual as in the context of the analysis of one writer's creativity as well as the analysis of processes in modern Georgian literature.
Translated by: D.Berianidze, freelance translator, a teacher of English at Ltd B. Niparishvili Kaspi M/Profiled School-Gymnazium

ნაშრომში, ,,ნოველების კრებული როგორც თანამედროვე დოკუმენტური სამოგზაურო პროზა გიორგი სოსიაშვილის ვერცხლის ყვავილებისა და თეთრი ქალაქის მიხედვით“, განხილულია ქართველი მწერლის, გიორგი სოსიაშვილის შემოქმედების განსხვავებული მხარე, დოკუმენტური სამოგზაურო პროზა, რომელიც აქამდე არ ყოფილა კომპლექსური კვლევის საგანი (რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ არსებულ რამდენიმე რეცენზიას), გარდა ამისა, აღნიშნული ლიტერატურული ჟანრი არათუ ორიგინალური მახასიათებლებით, ტრადიციული გაგებითაც არცთუ დიდი მოცულობით გვხვდება ქართულ ლიტერატურაში. ამდენად, ორი რამ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი კვლევისათვის, საინტერესო თანამედროვე მწერლის შემოქმედების ერთიანი სურათის შევსება აუცილებელი კომპონენტით და სათანადო ანალიზი, ამავდროულად კი გარკვეულწილად მივიწყებული ლიტერატურული ჟანრის წინა პლანზე წამოწევა თანამედროვე კონტექსტში.
ლიტერატურა იმდენად ცოდნის საფუძველზე არ იქმნება, რამდენადაც სულიერი გამოცდილების საფუძველზე. ნაშრომში კვლევა ეფუძნება ნოველებში ასახულ მოგზაურობის ისტორიას, მწერლის თავგადასავალს, სულიერი განცდების გაანალიზებას, რაც მწერლისთვის დამახასიათებელი მხატვრული ენის თანხლებით აბსულუტურად განსხვავებულ ლიტერატურულ სამყაროდ წარმოდგინდება მკითხველის წინაშე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საკითხი შესასწავლად არის სრულიად ახალი ფურცელი, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი სოსიაშვილის შემოქმედების მიმართ მკვლევართა დაინტერესება საკმაოდ გამოიკვეთა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ჩვენს მიერ კვლევისათვის შერჩეული საკითხი საინტერესო და აქტუალურია, როგორც ერთი მწერლის შემოქმედების კვლევის თვალსაზრისით, ისე ზოგადად, თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესების ანალიზის კონტექსტში.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1683
Appears in Collections:ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
samagistro Tharashvili.pdfნოველების კრებული როგორც თანამედროვე დოკუმენტური სამოგზაურო პროზა გიორგი სოსიაშვილის ,,ვერცხლის ყვავილებისა“ და ,,თეთრი ქალაქის“ მიხედვით520.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Feb 3, 2023

Download(s)

219
checked on Feb 3, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.