Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1468
Title: ვუდრო ვილსონის პოლიტიკა-ადმინისტრირების დიქოტომიის ანალიზი საქართველოს საჯარო სექტორის ჭრილში: განათლების პოლიტიკის მაგალითი
Authors: ანდრონიკაშვილი, მირანდა 
Advisor: მაჭარაშვილი, ნანა 
Degree Name: Master of Arts in Public Policy and Administration
საჯარო მმართველობის მაგისტრი
Degree Discipline: სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა. Public Policy and Administration
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Social and Political Sciences 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: საჯარო ადმინისტრირების ისტორიული რაკურსი
ვილსონისეული დიქოტომიის რელევანტურობა დღეს
საჯარო ადმინისტრირების რეფორმები
Issue Date: 2018
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
Foregoing paper discuses Woodrow Wilson’s infamous thesis from his classical work, politicspublic

administration dichotomy, in Georgian public sector perspective, more specifically,
education policy-making processes. As the democratization process unfolded within the country,
the relevance of civil service concept also expanded. Georgian political agenda accentuated on
topics such as competencies, roles and functions of civil service employees, borderlines of civil
servants’ discretionary rights and broadly evaluating, the interplay of public administration and
politics. Thus, Woodrow Wilson’s works and thesis, as one of the pioneers of politicsadministration

dichotomy, creates a theoretical framework for the paper. His thesis will be
rediscovered in contrast to novel findings of more modern researchers. Study of Georgian civil
service is based on series of in-depth interviews with former and current public administrators
serving on medium to upper echelons of the public administration. Furthermore, during the
research, legal landscape of public administration has been carefully examined; the Constitution,
and every other legal Act executed in regards with the public administration starting in 1995
until 2018 and directly or indirectly correlated the discretionary rights of public administrators.
Apart from studying public administration in terms of its legal groundwork, for the purpose of
thorough study of strategies regarding the public servants, the speeches of high-level government
officials, such as presidents and prime-ministers, has also been evaluated. Hence, those findings
assisted the study in determining the legal, political, formal and informal means of influence that
public administrators can practice in policy-making processes including precedents and
tendencies. The following distinction has been made during the research; due to ambiguous
nature of politics, politics as policy-making and politics as partisan politics had to be
distinguished. Due to the EU/Georgia Association Agreement, majority of reforms regarding the
civil service that took place since the ratification, echoed the guidelines set by the Agreement.
The paper also reviewed the public administration practice in the U.S. and the EU, since the first represents a sovereign state, while the latter is a commonwealth, so comparison in both prism
would give a valuable perspective on which model will Georgia practice ultimately.

წინამდებარე ნაშრომი განიხილავს ვუდრო ვილსონის კლასიკური ნაშრომის თეზისს,
საჯარო ადმინისტრირებისა და პოლიტიკურ სფეროების დიქოტომიას, ქართული
საჯარო ადმინისტრაციის, კერძოდ განათლების პოლიტიკის შემუშავების პროცესის
ჭრილში. საქართველოში, დემოკრატიზაციის პროცესის დაწყებასთან ერთად,
აქტუალური გახდა საჯარო სამსახურის ცნება; ქართულ პოლიტიკურ დღის წესრიგში
ყურადღება მიექცა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა
კომპეტენციები; როლი და ფუნქციები, მათი დისკრეტული უფლებამოსილების
საზღვრები და ზოგადად, საჯარო ადმინისტრაციის მიმართება პოლიტიკის, როგორც
პოლიტიკის შემუშავების პროცესთან. შესაბამისად, ნაშრომის თეორიულ ჩარჩოს ქმნის
ვუდრო ვილსონის, როგორც საჯარო ადმინისტრირება-პოლიტიკის დიქოტომიის
პიონერის, მოღვაწეობის მანძილზე გამოქვეყნებული თეზისები აღნიშნულ თემატიკაზე,
რომელიც შედარებული იქნება შედარებით თანამედროვე მკვლევართა მიერ საჯარო
ადმინისტრირება-პოლიტიკის დიქოტომიის ახალ მიგნებებთან. ქართული საჯარო
სექტორის შესწავლა ეფუძნება სიღრმისეულ ინტერვიუებს ყოფილ და ამჟამინდელ
საშუალო და ზედა რგოლის საჯარო ადმინისტრატორებთან. ასევე, კვლევის პროცესში,
დეტალურად იქნა შესწავლილი საჯარო ადმინისტრირების სამართლებრივი
ლანდშაფტი საქართველოში; ქვეყნის უმაღლესი კანონი, თითოეული საკანონმდებლო
აქტი, რომელიც მიღებულ იქნა 1995 წლიდან 2018 წლამდე და პირდაპირ ან ირიბად
შეეხებოდა საჯარო ადმინისტრატორის უფლებამოსილებებს. გარდა საჯარო
ადმინისტრირების საკანონმდებლო დონეზე შესწავლისა, კვლევის მიზნებიდან
გამომდინარე, შეფასდა უმაღლეს ხელისუფალთა მიერ; პრეზიდენტის, პრემიერმინისტრისა

და სხვა მაღალჩინოსანთა მიერ გამოთქმული მოსაზრებები, გაცხადებული
მიზნები და სტრატეგიები საჯარო მოხელეთა მნიშვნელობისა და მათი კომპეტენციების
შესახებ, რაც დაეხმარა კვლევას, დაედგინა რამდენად არის დაშვებული სამართლებრივ, პოლიტიკურ, ფორმალურ და არაფორმალურ დონეზე საშუალო და ზედა რგოლის
საჯარო ადმინისტრატორთა მხრიდან პოლიტიკურ პროცესებში გავლენის მოხდების
პრეცედენტები ან ტენდენცია. კვლევის პროცესში, ასევე გაიმიჯნა პოლიტიკა როგორც
პოლიტიკური კურსის შემუშავების პროცესი და პარტიზანული პოლიტიკა.
გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს საჯარო სამსახურთან დაკავშირებული
რეფორმათა ნაწილი წარმოადგენს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების
ხელშეკრულების გამოხმაურებას, ნაშრომში ასევე გაკეთდა საჯარო ადმინისტრირების
ევროპული მოდელის მცირე მიმოხილვა, რათა აღნიშნული პროცესი შესწავლილი
ყოფილიყო საქართველოს, როგორც სუვერენული სახელმწიფოს და ევროკავშირის,
როგორც თანამეგობრობის პრიზმაში.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1468
Appears in Collections:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
მირანდა ანდრონიკაშვილი sajaro.pdfვუდრო ვილსონის პოლიტიკა-ადმინისტრირების დიქოტომიის ანალიზი საქართველოს საჯარო სექტორის ჭრილში: განათლების პოლიტიკის მაგალითი876.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

151
checked on Feb 3, 2023

Download(s)

678
checked on Feb 3, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.