Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1298
Title: სპორტული პროექტი „სპორტ-ტრიბუნა“
Authors: ყუფარაძე, მერაბ 
არაბული, ნატო 
Advisor: ჭალაგანიძე, ნინო 
Degree Name: ჟურნალისტიკის მაგისტრი
Degree Discipline: მედია და ახალი ტექნოლოგიები. Media and New Technology
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Degree Grantor: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Social and Political Sciences 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: ქართულ ტელესივრცეში სპორტული მაუწყებლობის ისტორიული ექსკურსი
სპორტულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებული რეგულაციების ანალიზი
სპორტული ჟურნალისტიკის მნიშვნელობის მიმოხილვა
Issue Date: 2017
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The sport industry has the most important place in the modern life. It effectively affects the health of the individual, the formation of the value system and the behavior. Promotion and popularization of sports is the most important task for demonstrating the educational and sanitation appointment of sports. The media has the special role in establishing a healthy lifestyle and development of sports industry. The media, more or less, defines the formation of public opinionand the proper attitude of the population towards healthy lifestyle.The government is obliged to involve sports in public services and to ensure using educational and sanitation function of sports more successfully, to promote sports as an important segment of the economy, establishment on a correct institutional basis and the positive influence of the sports industry on the functioning of the financial-economic system. The necessity of healthy lifestyle and sport industry development is well illustratedin “Sports State Policy Document”, which is the country's work plan for 2014 – 2020 years. Itsimportant to use the sports as the factory of the unity of civil. The success of a national team or individual athlete combines people of different nationalities, sexes and confessions and gives them a strong sense of unity. It’s enough to remember Laura Golovina, a Russian sportsman who represented Georgia at the Olympic championship, or sportsman from Tskhinvali and heavyweight coach VanoGrikurov, who made Giorgi Asanidze to win the gold medal in 2004. These are his words: “Gold makes me feel good, Georgians, we are maximalists!”
Thus, one more important factor is being identified: Sports can support the integration of ethnic minorities in the Georgian society. These challenges are facing Georgian society. The same reason is the importance of the submitted project.

თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში სპორტის ინდუსტრიას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია. ის სასიკეთოდ ზემოქმედებს ინდივიდის ჯანმრთელობაზე, ფასეულობათა სისტემის ჩამოყალიბებასა და ქცევაზე.
სპორტი საღმზრდელობით-გამაჯანსაღებელი დანიშნულების უკეთ წარმოსაჩენად, მისი პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. სპორტის ინდუსტრიის განვითარების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში განსაკუთრებული როლი მედიას ეკისრება. მედია, მეტ-ნაკლებად, განსაზღვრავს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას და მოსახლეობის სწორ დამოკიდებულებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართ.
სახელმწიფო ვალდებულია, სპორტი ჩართოს საზოგადოების სამსახურში და უზრუნველყოს სპორტის გამაჯანსაღებელი და აღმზრდელობითი ფუნქციის მაქსიმალურად წარმატებით გამოყენება, ხელი შეუწყოს სპორტის, როგორც ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სეგმენტის, სწორ ინსტიტუციურ საწყისებზე დაფუძნებასა და სპორტის ინდუსტრიის პოზიტიურ გავლენას საფინანსო-ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირებაზე.
ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და სპორტის ინდუსტრიის განვითარების საჭიროება კარგადაა ასახული “სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში“, რომელიც 2014 – 2020 წლებში ამ მიმართულებით ქვეყნის სამუშაო გეგმას წარმოადგენს.
უაღრესად მნიშვნელოვანია სპორტის, როგორც სამოქალაქო ერთიანობის ფაქტორის გამოყენება: ეროვნული ნაკრებისა თუ ცალკეული სპორტსმენის წარმატება აერთიანებს განსხვავებული ეროვნების, სქესისა და აღმსარებლობის ადამიანებს და მათ ერთობის მძლავრ განცდას უჩენს.
საკმარისია გავიხსენოთ წარმომავლობით რუსი სპორცმენი ლუბა გოლოვინა, რომელიც ოლიმპიურ ჩემპიონატზე საქართველოს წარმოადგენდა, ანწარმოშობით ცხინვალელი სპორტსმენი და ძალოსანთა მწვრთნელი ვანო გრიქუროვი, რომელმაც 2004 წელს გიორგი ასანიძეს ოქროს მედალი მოაპოვებინა. მისი სიტყვებია: „მახარებს ოქრო. ჩვენ, ქართველები, მაქსიმალისტები ვართ!“
ამდენად, იკვეთება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი: სპორტს ძალუძს, ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციას ქართულ საზოგადოებაში.
სწორედ ამ გამოწვევების წინაშე დგას ქართული საზოგადოება. იგივე მიზეზი განაპირობებს წარმოდგენილი პროექტის მნიშვნელობაც.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1298
Appears in Collections:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MAthesis.Kuparadze.Arabuli axteq.pdfსპორტული პროექტი „სპორტ-ტრიბუნა“1.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Feb 3, 2022

Download(s)

294
checked on Feb 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.