Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1137
Title: 2008 წლის ომის შედეგად კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური საჭიროებების და სოციალური მუშაკის როლის კვლევა 2008 წლის ომიდან დღემდე
Authors: მაცაბერიძე, სალომე 
მჭედლიშვილი, ნინო 
Advisor: მატარაძე, თეონა 
Degree Name: Master of Social Work
სოციალური მუშაობის მაგისტრი
Degree Discipline: სოციალური მუშაობა. Social Work
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Degree Grantor: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Social and Political Sciences 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: იძულებით გადაადგილებულ პირთა შემოსავალი
საცხოვრებლის მიღება
იძულებით გადაადგილებული პირები
Issue Date: 2019
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
Today in Georgia live 273,411 internally displaced person. After leaving the place of
residence, they have to deal with various challenges. Including psychological, social, economic
problems, unemployment, integration with new environment, stigma and etc.The aim of the
research was to study the social needs of IDPs living in compact settlements and the role of
social work from 2008 war till now. With the method of quantitative research, there were
interviewed 240 IGPs living in compact settlements. Also, there was conducted expert Survey
and were interviewed 5 professionals, who have knowledge in the research area. The survey
revealed that after the 2008 war, the government and NGOs actively tried to help IDPs and
offered them various programs and services, both in material and psycho-social directions.
However, the majority of the IGP were mainly using only material services. Despite this, it has
been difficult for them to satisfy basic needs and still is. As a result of the research, it was
revealed that programs created for IDPs have to be more targeted and long-term.As for social
work, the level of awareness with this profession and cooperation among IDPs and social
workers are low. Social work was implemented in this community during the crisis period, but
most of the respondents did not receive this service. As for today, IDPs are no longer targeted
group for social work, and cooperation with them is implemented within the same programs, in
which social workers with the general population without IDP status.
The survey was conducted by two authors. With the support of the supervisor, they
created research design, questionnaire, guideline and interviewed IDPs and experts.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა დღეს საქართველოში
273,411ადამიანს წარმოადგენს. საცხოვრებლის დატოვების შემდგომ, მათ უწევთ
სხვადასხვა გამოწვევებთან გამკლავება. მათ შორისაა ფსიქოლოგიური, სოციალური,
ეკონომიკური პრობლემები, უმუშევრობა, ინტეგრაცია ახალ გარემოსთან, სტიგმა და ა.შ.
კვლევის მიზანი იყო 2008 წლის ომის შედეგად კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური საჭიროებების და სოციალური
მუშაკის როლის კვლევა 2008 წლის ომიდან დღემდე. რაოდენობრივი კვლევის
მეთოდით გამოიკითხა კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები 240 ი.გ.პ. ამასთანავე,
ჩატარდა ექსპერტული კვლევა და სიღრმისეული ინტერვიუების საშუალებით მოხდა
საკითხში გათვითცნობიერებული 5 პროფესიონალის გამოკითხვა.კვლევის შედეგად
გამოვლინდა, რომ 2008 წლის ომის შემდგომ სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორი
აქტიურად ცდილობდა დახმარებოდა ი.გ.პ-ებს და სთავაზობდა მათ სხვადასხვა
პროგრამებსა და სერვისებს, როგორც მატერიალური, ასევე ფსიქო-სოციალური
მიმართულებებით. თუმცა, ი.გ.პ-თა უმრავლესობა, ძირითადად, მხოლოდ
მატერიალური სერვისებით სარგებლობდა. მიუხედავად ამისა, მათ უჭირდათ და
დღემდე უჭირთ ბაზისური საჭიროებების სრულყოფილად დაკმაყოფილება. კვლევის
შედეგად, გამოვლინდა, რომ საჭიროა დევნილთათვის შექმნილი პროგრამები იყოს
უფრო მეტად მიზანმიმართული და გრძელვადიანი. რაც შეეხება სოციალურ მუშაობას,
დაბალია დევნილთა შორის ამ პროფესიით ინფორმირებულობისა და
თანამშრომლობის დონე. სოციალური მუშაობა ამ თემთან ხორციელდებოდა
კრიზისულ პერიოდში, თუმცა გამოკითხულთა უმრავლესობას არ მიუღია ეს სერვისი.
რაც შეეხება დღევანდელობას, დღეს დევნილი მოსახლეობა სოციალური
მუშაობისათვის აღარაა მიზნობრივი ჯგუფი, და მათთან თანამშრომლობა იმავე
პროგრამების ფარგლებში ხორციელდება, რომლის ფარგლებშიც სოციალური მუშაკები
თანამშრომლობენ დევნილის სტატუსის არმქონე მოსახლეობასთანაც.
კვლევა ჩატარებულია ორი ავტორის მიერ. ხელმძღვანელის მხარდაჭერით
ავტორებმა შექმნეს კვლევის დიზაინი, კითხვარი, სადისკუსიო გეგმა და ჩაატარეს
რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევა იძულებით გადაადგილებულ პირებთან და
ექსპერტებთან.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1137
Appears in Collections:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MA Thesis.Mchedlishvili (1) socmuS.pdf2008 წლის ომის შედეგად კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური საჭიროებების და სოციალური მუშაკის როლის კვლევა 2008 წლის ომიდან დღემდე1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

139
checked on Dec 6, 2023

Download(s)

723
checked on Dec 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.