Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1036
Title: ელექტროენერგეტიკის სექტორში ვერტიკალური განმხოლოების აუცილებლობა
Authors: ხუციშვილი, ვიქტორია-სოფიო 
Advisor: გაწერელია, აკაკი 
Degree Name: Master of Law
სამართლის მაგისტრი
Degree Discipline: სამართალი/LAW
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Law 
იურიდიული ფაკულტეტი 
Keywords: ევროპის ენერგეტიკული პოლიტიკის ზოგადი მიმოხილვა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სექტორი
ელექტროენერგეტიკის სექტორის რეფორმა
Issue Date: 2019
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The LL.M. diploma thesis by Victoria-Sophio Khutsishvili, LL.B. on "The Necessity of
Vertical Unbundling in the Electricity Sector" presented to award her with LL.M. degree.
The work responds to Georgia's obligations under the EU legislation in the field of energy.
The study reviews European mechanisms for promoting transparency and fair
competition in the field of energy and Georgia's energy system in terms of fulfilling its
obligations as well. The theoretical material and legal documents discussed and processed
in the paper are analyzed by the European legislative prism, the legislative shortcomings
of Georgia are identified and recommendations to avoid the monopoly and the anticompetition
action
at
the
National
Energy
markets
are developed.
The European Directives and Regulations, which define the protection of consumer rights
in the light of the existence of transparency of state policy, and European standards are
compared with the state policy of Georgia's policy, supply, networking and energy
storage.
Finally, the diploma work and the legal recommendations will serve the current stage of
the reform of the Georgian Energy System, the efficiency of fulfillment of Georgia's
obligations so that the energy consumers know the market condition, make free choices
and better protect their interests. The diploma work has been prepared to obtain a
Master's Degree in Law.

სამართლის ბაკალავრის - ვიქტორია-სოფიო ხუციშვილის - სამართლის
მაგისტრის წოდების მისანიჭებელი სადიპლომო ნაშრომი თემაზე
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ვერტიკალური განმხოლოების აუცილებლობა“
- ეხმიანება ევროკავშირის კანონმდებლობით განსაზღვრულ საქართველოს
ვალდებულებებს ენერგეტიკის სფეროში. კვლევა მიმოიხილავს ევროპის
დადგენილ მექანიზმებს ენერგეტიკის სფეროში გამჭვირვალობის და
სამართლიანი კონკურენციის ხელშესაწყობად; საქართველოს ენერგოსისტემის
მდგომარეობას აღებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით. ნაშრომში
განხილული და გადამუშავებული თეორიული მასალა და სამართლებრივი
დოკუმენტები გაანალიზებულია ევროპული საკანონმდებლო პრიზმით,
იდენტიფიცირებულია საქართველოს საკანონმდებლო ხარვეზები და
წარმოდგენილია რეკომენდაციები, რათა თავიდან ავიცილოთ მონოპოლია და
კონკურენციის საწინააღმდეგო ქმედება ენერგოსისტემის ეროვნულ ბაზრებზე.
კვლევის ინტერესს წარმოადგენს ვერტიკალურად ინტეგრირებული
მონაწილეების განცალკევების საკითხი, რაც, პირველ რიგში, გულისხმობს
სამართლებრივ, ფუნქციურ და ფინანსურ განმხოლოებას. მიმოხილულია
ევროპული დირექტივები და რეგულაციები, რომელნიც განსაზღვრავენ
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გარანტიებს გამჭვირვალობის სახელმწიფო
პოლიტიკის არსებობის ფონზე და, ევროპული სტანდარტები შედარებულია
საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა წარმოების, მიწოდების, ქსელური
საქმიანობის და ენერგიის შენახვის სფეროებში. საბოლოო ჯამში, სადიპლომო
ნაშრომი და წარმოდგენილი სამართლებრივი რეკომენდაციები მოემსახურება
საქართველოს ენერგოსისტემის რეფორმის მიმდინარე ეტაპს, საქართველოს
ვალდებულებათა შესრულების ეფექტიანობას, რათა ენერგოსისტემის
მომხმარებლებმა იცოდნენ ბაზრის მდგომარეობა, შეძლონ თავისუფალი არჩევანის
გაკეთება და საკუთარი ინტერესების უკეთ დაცვა. სადიპლომო ნაშრომი
მომზადებულია სამართლის მაგისტრის წოდების მისაღებად.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1036
Appears in Collections:იურიდიული ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
samagistro khutsishvili.pdfელექტროენერგეტიკის სექტორში ვერტიკალური განმხოლოების აუცილებლობა496.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Feb 3, 2022

Download(s)

301
checked on Feb 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.