Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/10
Title: ფირმის ორგანიზაციულ–მარკეტინგული სისტემის სრულყოფა
Authors: წულაია. ანა 
Keywords: ბიზნეს ადმინისტრირება;ორგანიზაციულ–მარკეტინგული სისტემა
Issue Date: 2016
Abstract: 
ანა წულაიას დისერტაცია ,,ფირმის ორგანიზაციულ-მარკეტინგული სისტემის სრულყოფა“ შედგება შესავლისა და სამი თავისაგან.
შესავალში განხილულია თემის აქტუალობა, რაც იმით გამოიხატება, რომ მარკეტინგის როლი არ ამოიწურება მხოლოდ საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და განმტკიცებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნით, გაცილებით უფრო საგრძნობია მისი მთლიანობითი სისტემის სოციალურ- ეკონომიკური მნიშვნელობა. ბაზარზე ფირმის არსებობის გახანგრძლივების ძირითადი პირობა საქმიანობის მარკეტინგული მიდგომით წარმართვაა, რაც, უპირველეს ყოვლისა, საკუთარი ბიზნესის მომხმარებლის თვალით დანახვას ნიშნავს. ამიტომაც, საჭიროა შევიმუშაოთ ისეთი მარკეტინგული სისტემა, რომელიც უფრე მიესადაგება ქართულ რეალობას და ხელს შეუწყობს ბაზარზე ფირმის იმიჯის ფორმირებას და წარმატებებს.
წარმოდგენილია ავტორის პოზიცია, რომლის მიხედვითაც თემას
,,ფირმის ორგანიზაციულ-მარკეტინგული სისტემის სრულყოფა“ მეტად აქტუალურად თვლის, რადგან მასში შეჯამებულია საკითხები, როგორც მომხრეების, ისე მოწინაღმდეგეების აზრები. ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო კვლევის ლოგიკა, აზრობრივი აქცენტები და კვლევის გაფორმების არქიტექტონიკა სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი იდეიდან - ფირმის ორგანიზაციულ-მარკეტინგული სისტემის სრულყოფა - გამომდინარეობს. ავტორის აზრით საჭიროა არსებული გამოცდილების საფუძველზე მარკეტინგის ეროვნული - ქართული კონცეფციის შემუშავება და გამოყენება, რომელიც მიესადაგება ადგილობრივი ფირმების ფუნქციონირების რეალურ სიტუაციას, რაც განპირობებულია ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-კლიმატური პირობებით, მოსახლეობის ტრადიციებით, მომხმარებელთა ფსიქოლოგიური განწყობით და სხვა ფაქტორებით. იმისათვის, რომ ნათელიყოს და დაკონკრეტდეს ამ სფეროში საქართველოს არსებული რეზერვები, სადისერტაციო ნაშრომში დასმული და გადაწყვეტილია პრობლემების შვიდი ჯგუფი

Thesis of Ana Tsulaia: "The improvement of organizational and marketing system" consists of an introduction and three chapters.
The introduction discusses the importance of the topic, that reflects (shows) that the marketing role isn’t only limited by formation of market economy and strengthening it’s favorable conditions. It’s much more sensible, as the unity of the system of social and economic importance. The main condition for the extension of existence of the firm is to administrate it’s activity by marketing approach, which is, above all, to see your business by consumer’s eyes. Therefore, it’s necessary to develop marketing system, that is more applicable to Georgian reality and will promote the formation and success of the firm's image on the market.
The introductory part represents author’s position, according to which the issue of "The improvement of organizational and marketing system" is considered to be especially important, because it summarizes both supporters and opponents opinions.
The volume of work and structure. dissertation research logic, semantic accents and architectonic design is derived from the thesis basic idea, "The improvement of organizational and marketing system". According to the author it's necessary to develop and use national - Georgian marketing concept, that is suitable for the real situation of the local firms operating, which is due to our country's natural and climatic conditions, traditions, psychological mood of consumers and other factors. In order to be specified and clear the reserves of this field in Georgia, the author of the work has raised and resolved six groups of problems.
URI: https://openscience.ge/handle/1/10
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
B-დისერტაცია ანა წულაია.pdfფირმის ორგანიზაციულ–მარკეტინგული სისტემის სრულყოფა2.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s) 50

47
checked on Apr 7, 2020

Download(s)

175
checked on Apr 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.