Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/88
Title: Wine export potential and its growth prospect
ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი და მისი ზრდის პერსპექტივები
Authors: Zakashvili, Irakli 
ზაქაშვილი, ირაკლი 
Advisor: დალაქიშვილი, რუსუდან 
Degree Name: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში
Degree Discipline: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Degree Grantor: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Institution: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Business 
ბიზნესის ფაკულტეტი 
Keywords: ბიზნესის მენეჯმენტი
ქართული ღვინო
ღვინის ექსპორტი
საქართველოს ეკონომიკა
Issue Date: 2018
Publisher: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
Georgian winemaking history counts centuries, that’s why modern world recognize our country as “The homeland of wine”. Nowadays wine is produced by many countries, and Georgian wine may be lag behind in terms of high-tech production or quality, but Georgia has its own unique product, The qvevri wine, which has no analogues in the world. That is the product that can take on itself global chalange of wine industry. Georgia has offered a unique product to the world's monotonious wine market and thus once again confirmed that the honorary title is not just empty words. Wine export is very important in the Georgian economy, according to the small number of products, which is exporting the country, wine in the top ten (5% in whole quantity). That's why a number of works are being conducted in terms of studying wine export potential and identification of its prospects.
The following theme consists of four chapters, the first part considers the trade balance of Georgia and its quantitative indicators, main products and wine export dynamics. The second chapter is dedicated to the deep and comprehensive free trade agreement with the European Union and its results in discussing the export of Georgian wine. The third chapter presents the factors contributing to the wine export by the state and private sector projects separately. In the fourth chapter, we had researched wine companies that are selling their product in international market and as a result of logical discussions we present you very interesting conclusions.

მეღვინეობის ისტორია საქართველოსათვის საუკუნეებს მოითვლის, სწორედ ამიტომ იწოდება ჩვენი ქვეყანა „ღვინის სამშობლოდ“. დღესდღეისობით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში იწარმოება ღვინო და მათთან შედარებით ქართული ღვინო შესაძლოა ჩამორჩენილი იყოს მაღალტექნოლოგიური წარმოებისა თუ ხარისხის თვალსაზრისით, თუმცა საქართველოს გააჩნია თავისი ნიშპროდუქტი, ქვევრის ღვინო, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. სწორედ ამიტომ ღვინის სექტორი გლობალურ გამოწვევას ქვევრის ღვინის წარმოეიბთ პასუხობს. საქართველომ მსოფლიოს ერთფეროვან ღვინის ბაზარს უნიკალური პროდუქტი შესთავაზა და ამით კიდევე ერთხელ დაადასტურა, რომ საპატიო ტიტული მხოლოდ ცარიელი სიტყვები არაა. ღვინის ექსპორტი საქართველოს ეკონომიკაში ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმ მცირე რაოდენობის პროდუქტთაგან, რის ექსპორტსაც საქართველო ახდენს, ღვინო ათეულშია შესული და ბოლო წლის მონაცემით დაახლოებით მთლიანი ექსპორტის 5%-ს შეადგენს. სწორედ ამიტომ დღესდრეისობით მიმდინარეობს რიგი სამუშაოები ღვინის საექსპორტო პოტენციალის შესწავლისა და მისი პერსპექტივების გამოვლენის კუთხით.
ქვემოთ მოცემული თემა შედგება ოთხი თავისაგან, პირველ ნაწილში განხილულია საქართველოს სავაჭრო ბალანსი და მისი რაოდენობრივი მაჩვენებლები ასევე მოცემულია ძირითადი პროდუქტებისდა და ღვინის ექსპორტის დინამიკა. მეორე თავი დათმობილია უმნიშვნელოვანეს მოვლენას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებასა და მისი შედეგების განხილვას ქართული ღვნის ექსპორტთან ჭრილში, მესამე თავში წარმოდგენილია ღვინის ექსპორტის ხელისშემწყობი ფაქტორები სახელმწიფო და კერძო სექრტორის მიერ განხორციელებული პროექტები ცალკ-ცალკე, ხოლო მეოთხე თავში წარმოგიდნენთ კვლევას ღვინის კომპანიებისა, რომლებიც პოზიციონირებენ საერთაშორისო ბაზრებზე და ლოგიკური მსჯელობების შედეგად გაგაცნობთ საინტერესო დასკვნებსა და წინადადებებს.
URI: https://openscience.ge/handle/1/88
Appears in Collections:დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Irakli Zakashvili.pdfქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი და მისი ზრდის პერსპექტივები1.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s) 50

193
checked on Aug 4, 2021

Download(s) 50

992
checked on Aug 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.