Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/54
Title: ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების თავისებურებები და რუსეთის შესაძლო გავლენა 2016 წლის პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიაზე
Properties of the US presidential election and the possible impact of Russia
Authors: გელაშვილი, ანნა 
Gelashvili, Anna 
Keywords: ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები
Issue Date: 2018
Publisher: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Abstract: 
სამაგისტრო თემა ეხება საერთაშორისო ურთიერთობების მეტად აქტუალურ პრობლემას - ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების თავისებურებებს და რუსეთის შესაძლო ჩარევას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მასში განხილულია და გაანალიზებულია : ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ძირითადი ისტორიული მახასიათებლები, ელექტორატზე გავლენის სოციალურ - პოლიტიკური და ეკონომიკური მეთოდები და ახალი ტენდენციები საპრეზიდენტო არჩევნების პოლიტიკურ პროცესში. აშშ - რუსეთის ურთიერთობები და კიბერშეტევის შესაძლებლობები.
ამერიკული საპრეზიდენტო არჩევნების თავისებურებები. თანამედროვე სამყაროში, რომელიც სწრაფი გლობალური განვითარებით ხასითდება, საზოგადოების ლექსიკაში არა მხოლოდ განვითარებადი, არამედ განვითარებული ქვეყნების საზოგადოებისთვისაც იკვეთება ტერმინები, რომლებიც დღესდღეობით უკვე მყარად იმკვიდრებს თავს. ასეთი სახის ტერმინებია : კიბერსივრცე, ინფორმაციული ომი, ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერდანაშაული თუ კიბერშეტევა. ყოველივე ეს კი წარმოადგენს ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ კომპლექსს, რომელიც XXI საუკუნის გლობალურ პრობლემად არის მიჩნეული.
ბოლო წლებში ე.წ „ინფორამციული აფეთქების“ უნებლიე მოწმენი გავხდით, როდესაც ინფორმაციულ ქსელებზე მისი დაშვებისა თუ გამოყენების მართვა ფაქტიურად შეუძლებელი გახდა.
საერთაშორისო ურთიოერთობების ისტორიაში საკვანძო მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს ამერიკის შეერთებული შტატების 2016 წლის არჩევნების თავისებურებები. იგი მჭიდროდ არის კავშირში, ისეთი სახის პრობლემებთან, რასაც დღესდღეობით მსოფლიოს ყველა ქვეყანა ებრძვის. გამომდინარე იქიდან რომ XXI საუკუნეში ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ, როგორც დადებითი დატვირთვა შესძინა ჩვენს ყოფას, ასევე მკვეთრად გამოხატა მისი უარყოფითი მხარეებიც. ამასთან აღსანიშნავია, ის ფაქტიც რომ უარყოფითი მხარე არა მხოლოდ ყოფით, არამედ გლობალურ დონეზეც იყოს ზიანის მომტანი.

The topic concerns the actual issue of international relations - the properties of the US presidential election and the possible involvement of Russia in the presidential election of 2016. The main historica characteristics of the US presidential elections, socio-political and economic methods of influence on the electorate and new trends in the political process of the presidential elections are examined and analyzed. US-Russian relations and the possibilities of cyberattacks.
Properties of the American presidential election. In today's world, which is characterized by rapid global development, in social vocabulary, not only for developing, but also for the communities of developed countries, terms that have been firmly established today are singled out. Terms of such types: Cyberspace, Informative warfare, Informative security, Cybercrime or Cyberattacks. All this represents an informative-technological complex, which is a problem of the XXI Century.
In recentyears, we have witnessed a so-called "informative explosion", when on informative networks the management of its capabilities or uses became virtually impossible.
In the history of international relations, an important phenomenon can be considered the property of elections in 2016 in the United States. It is closely connected with such problems with which all countries of the world are struggling to date. Proceeding from the fact that in the 21stcentury, the rapid development of technology, how it positively affected our life, and clearly expressed its negative aspects, we should also note the fact that the negative side not only of life but also at the global level was flawed.
We have tried in the work to deeply convey and analyze the above problems. The paperal so discusses the main documents related to the US selective system and its security. Attention has also been paid to the cyberattack of Russia, which has recently become a subject of wide consideration.
URI: https://openscience.ge/handle/1/54
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Ana gelashvili.pdfამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების თავისებურებები და რუსეთის შესაძლო გავლენა 2016 წლის პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიაზე522.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jul 22, 2019

Download(s) 50

112
checked on Jul 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.