Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/396
Title: საჯარო გამოსვლის ხელოვნება
Authors: გუჩმანიძე, ჯუნა 
Advisor: მამუჭაძე, ნესტან 
Degree Name: საჯარო მმართველობის მაგისტრი
Degree Discipline: საჯარო მმართველობა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 
Faculty: სამართალმცოდნეობისა და საჯარო მმართველობის ფაკულტეტი 
Keywords: საჯარო გამოსვლა
ორატორული ხელოვნება
Issue Date: 2019
Abstract: 
The public speech has been art since ancient times, designed specifically for people to each and influence the publication through words. It was so important that it was in influenced by the fact that person was so precise. All of this is obviously a man with an octagonal talent.
Together with the development of the word and its significance, we finally went to the public speech just to get acquainted with the public opinion and no one is waiting for feedback. Big Shota Rustaveli wrote: “sometimes it’s better to say no, but sometimes even hurt him”. “To know the time to speak”, says Sulkhan-Saba Orbeliani’s “Wisdom in Lies”.
Master’s thesis consists of 6 chapters that are divided into subheadings. It follows the conclusion, for more clarity-annex and list of used literature. Our interest in todays reality and future prospects for a specific topic. In the course of Master’s Study, we will discuss the historical past and the present, and discuss the cause-analysis analysis.
The topic is accompanied by a survey that allows respondents to have the opportunity to express their position. Our goal is to analyze the results of systematic analysis and search for ways to solve the problem. The results showed that the issue is one of the top issues of modernity.

საჯარო გამოსვლა უძველესი დროიდან ხელოვნებად იყო ქცეული, ადამიანებს სპეციალურად ამზადებდნენ და ასწავლიდნენ პუბლიკაზე ზემოქმედებას სიტყვების მეშვეობით. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მასაზე ზეგავლენის მოხდენა, რომ პიროვნება სწორედ ამით ფასდებოდა. ამ ყველაფერს ცხადია ორატორული ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი ახერხებდა.
საზოგადოების განვითარებასთან ერთად იცვლებოდა სიტყვა და მისი მნიშვნელობა, საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ დღეს საჯარო გამოსვლა უბრალოდ საკუთარი აზრის საზოგადოებისთვის გაცნობაა და არავინ ელოდება უკუკავშირს. დიდი შოთა რუსთაველი წერდა: „ზოგჯერ თქმა სჯობს არათქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების“. „სიტყვის თქმის ჟამი იცოდეს“, - ვკითხულობთ სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისაში“.
სამაგისტრო ნაშრომი შედგება 6 თავისაგან, რომელიც დაყოფილია ქვეთავებად. მას მოსდევს დასკვნა, მეტი სიცხადისთვის - დანართი და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა. ჩვენი ინტერესი კონკრეტული თემისადმი დღევანდელმა რეალობამ და მომავლის პერსპექტივებმა განაპირობობა. სამაგისტრო ნარომში საკვლევ თემასთან მიმართებაში განვიხილავთ ისტორიულ წარსულსა და აწმყოს, ვსაუბრობთ მიზეზ-შედეგობრივ ანალიზზე.
თემას თან ერთვის კვლევა, რომლის საშუალებითაც რესპოდენტებს მიეცათ საშუალება პოზიცია დაეფიქსირებინათ. ჩვენი მიზანი კი შედეგების სისტემური ანალიზი და პრობლემის გამოსავლის გზების ძიებაა. შედეგმა ცხადყო, რომ საკითხი თანამედროვეობის ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემათაგანია.
URI: https://openscience.ge/handle/1/396
Appears in Collections:სამართალმცოდნეობისა და საჯარო მმართველობის ფაკულტეტი (სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
samagistro guchmanidze .pdfსაჯარო გამოსვლის ხელოვნება883.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

1,335
checked on Mar 3, 2024

Download(s)

2,506
checked on Mar 3, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.