Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/2785
Title: ინგლისურენოვან სარეკლამო სლოგანთა ლექსიკის სტილისტურ-სემანტიკური ანალიზი
The analysis of some stylistic and semantic features of English advertising slogans
Authors: ბალიაშვილი, დარკა 
Baliashvili, Darka 
Advisor: ჩხიკვაძე, ზურაბ 
Degree Name: ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი
Degree Discipline: ანგლისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
Institution: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Faculty: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: ინგლისური ენა
რეკლამა როგორც კომუნიკაციის საშუალება
ლინგვისტური თავისებურებანი რეკლამაში
სარეკლამო ტექსტები
Issue Date: 2020
Abstract: 
მასმედიის უახლესი ტექნოლოგიებით გაჯერებული თანამედროვე ცხოვრება, წარმოუდგენელია რეკლამების გარეშე, რომელსაც უდიდესი გავლენა აქვს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. რა ტექნიკასა და სტრატეგიებსაც არ უნდა ფლობდეს რეკლამატორი, ინფორმაციის ძირითადი მატარებელი მაინც ენის სტრუქტურებია. ნაშრომში წარმოდგენილია ინგლისურენოვანი რეკლამირების ენობრივი მახასიათებლების შესწავლა-ანალიზი ლექსიკურ და სტილისტურ ასპექტში.
მსგავს სარეკლამო მესიჯთა კონკურენციის პირობებში მაღალი ბიზნეს ეფექტის მისაღწევად, მარკეტოლოგები ყოველთვის იყენებენ სხვადასხვა ენობრივ საშუალებებს მომხმარებლის ყურადღების მოსაპოვებლად, პროდუქციისადმი მათი სურვილის გაღვივებისა და მოქმედების გაკონტროლებისთვის. ნაშრომში გაანალიზებულია რეკლამის ლექსიკური მასალა შემდეგი ენობრივი ასპექტებიდან: ჰომოფონების, ზედსართავების, კითხვითი წინადადების, პირის ნაცვალსახელების, ნეოლოგიზმებისა და შედგენილი სიტყვების გამოყენებით.
ნაშრომის სიახლე ის არის, რომ სარეკლამო სლოგანების სტილისტურ სემანტიკური სტრუქტურა ჯერ კიდევ არ არის საფუძვლიანად შესწავლილი ქართულ ლინგვისტურ სივრცეში. ნაშრომში მოცემულია მნიშვნელოვანი სტილისტური და სემანტიკური ანალიზი, რაც ქართულ ენაზე, აქამდე არასრულფასოვნად იყო წარმოდგენილი. ის დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც ენის სპეციალისტებს, ასევე „განმცხადებლებს“, რათა ზუსტად იცოდნენ რა სტილისტური ხერხები და ლექსიკური მასალა გამოიყენონ მომხმარებლის მოსაზიდად. ნაშრომი ასევე მნიშვნელოვანია მომხმარებლისათვის, რათა შეძლოს აკონტოლოს საკუთარი აქტივობა მოზღვავებული რეკლამირების პირობებში.

Modern life, saturated with the latest technologies in mass media, is unimaginable without ads, which has the greatest impact on our daily lives. No matter what techniques and strategies the advertiser possesses, the main carriers of information are still the language structures. The paper presents the study-analysis of the linguistic characteristics of English-language advertising in the lexical and stylistic level.
In order to achieve a high business effect in the face of such competitive advertising messages, marketers always use different linguistic means to gain the attention of the customers, to arouse their desire for the product and to control their action. The paper analyzes the lexical material of advertising from the following linguistic aspects: using homophones, adjectives, interrogative sentences, person pronouns, neologisms and compound words.
The novelty of the paper is that the stylistic semantic structure of advertising slogans has not yet been thoroughly studied in the Georgian linguistic space. The paper provides an important stylistic and semantic analysis, which was previously incompletely presented in Georgian. It will be of great help to both language specialists and advertisers to know exactly what stylistic techniques and lexical material to use to attract costumers. The paper is also important for the costumers to be able to control their own activity in the face of numerous advertising.
URI: https://openscience.ge/handle/1/2785
Appears in Collections:ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Darka Baliashvili Samagistro.pdfინგლისურენოვან სარეკლამო სლოგანთა ლექსიკის სტილისტურ-სემანტიკური ანალიზი676.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Feb 3, 2022

Download(s)

2
checked on Feb 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.