Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/2533
Title: დაზარალებული თანამედროვე სისხლის სამართლის პროცესში
Authors: წიკლაური, ვახტანგ 
Advisor: ბენიძე, ვენედი 
Degree Name: Master of Law in Criminal Law
სამართლის მაგისტრი სისხლის სამართალში
Degree Discipline: სისხლის სამართალი
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Guram Tavartkiladze Tbilisi Teaching University 
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Law 
სამართლის ფაკულტეტი 
Keywords: დაზარალებულის ინსტიტუტი
სისხლის სამართლის პროცესი
ქართული კანონმდებლობა
Issue Date: 2021
Publisher: Guram Tavartkiladze Tbilisi Teaching University 
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
წინამდებარე ნაშრომში საუბარია დაზარალებულის ინსტიტუტზე, სისხლის სამართლის პროცესში, მის უფლებებზე, დაცვის გარანტიებზე და ა.შ როგორც ეროვნული ასევე უცხოური კანონმდებლობის მიხედვით. ყურადღება გამახვილებულია ისეთ პრობლემებზე, როგორიცაა პირის დაზარალევულას ცნობა მასთნ დაკავშირებული საკითხები.
სანამ ვრცელ მიმოხილვაზე გადავალთ, მოკლედ გადავხედოთ, დასავლეთის ქვეყნების პრაქტიკას რომელთა გარკვეული ნაწილი სამართლებრივ პრივილეგიებს ანჭებს დაზარალებულს მაგალითად საფრანგეთი დახარალებულს მოიაზრებს, როგორც მხარეს და ამ სტატუსით მას შეუძლია მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინოს პროცესის მიმდინარეობაზე ამასთან აქტიურად იყოს ჩართული პირის ბრალეულობის საკითხის საბოლოო გადაწყვეტაში, ამ ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით, თუ პროკურორი უარს იტყვის სისხლისამართლებრივ დევნაზე დაზარალებულს უფლება აქვს არ დაეთანხმოს და თვითონ გამოვიდეს სასამართლოში ბრალმდებლის როლში.
დაზარალებულს ქართული კანონმდებლობის მიხედვით შედარებით მცირე უფლებები გააჩნია რის გამოც სწორედ აღნიშნული საკითხი წარმოადგენს ჩვენი კვლევის საგანს.
ნაშრომი მოიცავს ანოტაციას, სარჩევს, შესავალს, ძირითად თემას (რომელიც დაყოფილია თავებად და ქვეთავებად), დასკვნას და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალს.
პირველი თავში განხილულია გამოყენებული ლიტერატურის მოკლე მიმოხილვა, მეორე თავი ეხება დაზარალებულს სისხლის სამართლის პროცესში და მასთან დაკავშირებული პრობლემების ანალიზს. დასკვნაში შეჯამებულია მოცემული თემა და შემოთავაზებულია რეკომენდაციები კანონში არსბული ხარვზების აღმოსაფხვრელად.

This paper deals with the institution of the victim, according to the Criminal Procedure Code, his rights, guarantees of protection, the rights of the victim under both national and foreign law. The focus is on issues such as informing the victim about issues related to him or her.
Before moving on to the overview, a brief overview shows that some Western countries grant certain legal privileges to the victim, for example, France is seen as a party and with this status it can have a significant impact on the process and be quite actively involved. The victim of a criminal prosecution has the right to disagree and to appear in court himself.
The victim has relatively few rights under Georgian law, and these issues will be discussed in the chapters below.
he paper includes an annotation, table of contents, introduction, main topic (divided into chapters and subsections), conclusion and a list of used literature.
The first chapter provides a brief overview of the literature used, the second chapter deals with the victim in the criminal process and the analysis of related problems. The report summarizes this topic and offers recommendations to address the gap in the law.
URI: https://openscience.ge/handle/1/2533
Appears in Collections:სამაგისტრო ნაშრომები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Vakhtang Tsiklauri Samagistro.pdfდაზარალებული თანამედროვე სისხლის სამართლის პროცესში915.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Aug 2, 2021

Download(s)

7
checked on Aug 2, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.