Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/2075
Title: ოჯახში ძალადობის გამომწვევი მიზეზები, ფაქტორები და მათი პრევენცია
Authors: ზეინკლიშვილი, ლერი 
Advisor: შეყლაშვილი, არჩილ 
Degree Name: Master of Criminal Law
სისხლის სამართლის მაგისტრი ( Master of Criminal Law)
Degree Discipline: სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Tbilisi Open University 
თბილისის ღია უნივერსიტეტი 
Faculty: School of Law 
სამართლის სკოლა 
Keywords: ოჯახში ძალადობა
მსხვერპლად ქცევის რისკები
მოძალადედ ქცევის ფაქტორები
დამცავი და შემაკავებელი ორდერები
სასჯელები ოჯახში ძალადობისთვის
Issue Date: 2020
Publisher: Tbilisi Open University 
თბილისის ღია უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The aim of the paper is to describe and to convey with some accuracy the problems, which the state, the public and each family face today. I think the problems seen by each lawyer are important and it’s critical to find the ways to solve them in order to make the fight against the violence more efficient. The right of an individual to live in an atmosphere of a personal security, without fear, to develop at his/her own will, to act only of his/her own free will, cannot be the constitutional guarantees and these guarantees should define the responsibility of the state and the leverages that will facilitate preventing domestic violence. Unfortunately, such laws do not often exist in the states, or they are not always effectively enforced, or they fail to cover all forms of violence. The paper analyzes the essence and the forms of domestic violence, today’s practice, legislative mechanisms and legal frameworks. The problem is also seen from a historical point of view and the role of the society in preventing this problem has been discussed. It also discusses the way the international standards are reflected in the Georgian legislation and the comparative analysis of the domestic violence abroad. The given paper focuses on the risk factors, that make a person a perpetrator ,or a victim. We have touched on the legal issues, that characterize domestic violence. We consider it very important, to pay special attention to the mandatory norm of testimony of the victim during the discussion of domestic violence crimes, as this issue is most important in the legislative framework for domestic violence. We touched upon this issue both in the discussion of legal mechanisms and in the description of the legislative space of foreign countries.

ნაშრომის მიზნად ისახავს, ნაშრომის ავტორის შესაძლებლობის და მოცემულობის ფარგლებში აღწეროს და გარკვეული სიზუსტით გადმოსცეს ის პრობლემები, რომლის წინაშეც დგას დღეს სახელმწიფო, საზოგადოება, თუ თითოეული ოჯახი. რადგან ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია, თითოეული იურისტის მიერ დანახული პრობლემები და მისი გადაჭრის გზების ძიება, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობისათვის. ინდივიდის უფლებას, ცხოვრობდეს პიროვნული უსაფრთხოების ატმოსფეროში, შიშის გარეშე, განვითარდეს საკუთარი სურვილისამებრ, მოქმედებდეს მხოლოდ საკუთარი ნებით, არ შეიძლება ხელი შეეშალოს არანაირი საფუძველით და თითოეული ინდივიდის ეს უფლება დაცული უნდა იყოს ნებისმიერ სახელმწიფოში, კონსტიტუციური გარანტიებით, ეს გარანტიები კი თავის მხრივ, უნდა განსაზვრავდეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას და იმ ბერკეტებს რაც ხელს შეუწყობს ოჯახში ძალადობის პრევენციას. სამწუხაროდ ასეთი კანონები სახელმწიფოებში ხშირად არ არსებობენ, ან ყოველთვის ეფექტურად არ ხდება მათი აღსრულება, ან ვერ ფარავენ ძალადობის ყველა ფორმას. ნაშრომში გაანალიზებულია ოჯახში ძალადობის არსი და ფორმები. დღეს არსებული პრაქტიკა, საკანონმდებლო მექანიზმები და სამართლებრივი ჩარჩოები. პრობლემა დანახულია ისტორიული კუთხითაც და განხილულია საზოგადოების როლი ამ პრობლემის პრევენციისათვის. გადმოცემულია ასევე საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ქართულ კანონმდებლობაზე და უცხო ქვეყნების ოჯახურ ძალადობასთან მიმართებით შედარებული ანალიზი. მოცემულ ნაშრომში ყურადღებაა გამახვილებული იმ რისკფაქტორებზე, რითაც ხდება ადამიანის მოძალადედ, ან მსხვერპლად ქცევა. შევეხეთ იმ სამართლებრივ პრობლემებს, რაც მახასიათებელია ოჯახში ძალადობისათვის. ძალიან მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, განსაკუთრებული ყურადღება დაგვეთმო დაზარალებულის ჩვენების მიცემის სავალდებულო ნორმად ქცევისათვის, ოჯახში ძალადობის დანაშაულის განხილვის დროს, რადგან ეს საკითხი გვესახება ოჯახში ძალადობისთვის არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოში ყველაზე მნიშვნელოვნად. ამ საკითხს შევეხეთ როგორც სამართლებრივი მექანიზმების განხილვისას, ასევე უცხო ქვეყნების საკანონმდებლო სივრცის აღწერისას.
URI: https://openscience.ge/handle/1/2075
Appears in Collections:სამართლის სკოლა (სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Leri Zeinklishvili Samagistro.pdfოჯახში ძალადობის გამომწვევი მიზეზები, ფაქტორები და მათი პრევენცია859.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

420
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

16,268
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.