Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1980
Title: სარჩელის უზრუნველყოფა
Other Titles: შედარებით სამართლებრივი კვლევა გერმანულ და ამერიკულ სამოქალაქო პროცესის მაგალითზე
Authors: კენჭოშვილ, ინათია 
Advisor: ლილუაშვილი, გია 
Degree Name: სამართლის მაგისტრი
Degree Discipline: სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Degree Grantor: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Institution: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Law 
სამართლის ფაკულტეტი 
Keywords: სარჩელის უზრუნველყოფა
განჩინების გასაჩივრება
გერმანული და ამერიკული სამოქალაქო პროცესი
Issue Date: 2020
Publisher: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The work reviews the general provision of the claim Peculiarities. Also here, important things are the chapters in the topic and the content of the paragraphs.
There is the focus is on Georgia's civil proceedings on the analysis of the articles established by the Code. Germany and America Legal research and comparison with Georgian legislation makes this work perfect. Civil Procedure in Georgian legislation regulates the notion of securing an exhaustive claim, its faces and the rules of appeal. The paper presents Georgia The abundance of thoughts saturated with legislation and has come true to the point of thought.
It is important to cite practical examples as well to become more understandable, valid and indisputable. It’s given how to file a claim statement of how the court is in charge of who has the burden of proof and with what rights enjoy both sides.
There is also the discusses the circumstances of the case the plaintiff's assumption that this is the case may be substantiated what examples do the theory and practice give us. At the same time, the attitude of the Constitutional Court is interesting concerning certain rules for securing a claim. All of this Examined and reviewed in the paper.
My work presents what problems we face in practice and how Problems can be eliminated. Such a method helps us to analyze if why there is a lawsuit in law and why we use

ნაშრომში მიმოხილულია სარჩელის უზრუნველყოფის ზოგადი თავისებურებები.ასევე, მნიშვნელოვანია თემაში არსებული თავებისა და პარაგრაფების შინაარსობრივი მხარე.
ყურადღებაა გამახვილებული საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი მუხლების ანალიზზე. გერმანიისა და ამერიკის სამართლებრივი კვლევა და შედარება საქართველოს კანონმდებლობასთან სრულყოფილს ხდის ნაშრომს. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა არეგულირებს ამომწურავად სარჩელის უზრუნველყოფის ცნებას, მის სახეებს და გასაჩივრების წესებს. ნაშრომში მოცემულია საქართველოს კანონმდებლობით გაჯერებული აზრების სიმრავლე და მისულია ჭეშმარიტ აზრამდე . აღსანიშნავია პრაქტიკული მაგალითების მოყვანა, რადგან საკითხი მეტად გასაგები, მართებული და უდავო გახდეს.
მოცემულია, სარჩელის უზრუნველყოფის განცხადების შეტანისას როგორ მოქმედებს სასამართლო, ვის აკისრია მტკიცების ტვირთი და რა უფლებებით სარგებლობენ ორივე მხარე. ასევე ნამსჯელია გარემოებებზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება დასაბუთებული იყოს მოსარჩელის ვარაუდი, როგორ არის ეს საკითხი გადმოცემული თეორიით და რეალურად პრაქტიკა რა მაგალითებს გვაძლევს. ამავდროულად საინტერესოა საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოკიდებულება სარჩელის უზრუნველყოფის ზოგიერთი წესის მიმართ. ეს ყველაფერი გამოკვლეულია და მიმოხილულია ნაშრომში.
ნაშრომში ასახულია თუ რა პრობლემებს ვაწყდებით პრაქტიკაში და როგორ შეიძლება პრობლემების აღმოფხვრა. ესეთი მეთოდი გვეხმარება გავაანალიზოთ, თუ რატომ არსებობს სარჩელის ურუნველყოფა სამართალში და რისთვის ვიყენებთ მას .
URI: https://openscience.ge/handle/1/1980
Appears in Collections:სამართლის ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Samagistro Kenchoshvili.pdfსარჩელის უზრუნველყოფა ( შედარებით სამართლებრივი კვლევა გერმანულ და ამერიკულ სამოქალაქო პროცესის მაგალითზე)998.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

333
checked on Feb 3, 2023

Download(s)

1,185
checked on Feb 3, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.