Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1907
Title: გლობალური მიგრაციის კრიზისი: გამოწვევები და პერსპექტივები
Authors: ქამანაშვილი, ლია 
Keywords: გლობალური მიგრაცია;ლტოლვილთა ნაკადები ევროპაში;ღია საზღვრის პოლიტიკა;შრომითი მიგრაცია
Issue Date: 2019
Abstract: 
ჩვენს მიერ საკვლევი სამაგისტრო ნაშრომი „მიგრაციული პროცესები თანამედროვე მსოფლიოში გამოწვევები და პერსპექტივები", შეეხება მიგრაციას და მის შედეგად გამოწვეულ გლობალურ ცვლილებებს, რომელიც აისახება გეოპოლიტიკურ მოვლენებზე.
ჩვენი მიზანი გახლდათ, შეგვესწავლა მიგრაციის მზარდი განვითარება, რამაც უამრავი შიდა მიგრაცია საერთაშორისო მიგრაციად აქცია. უნდა ავღნიშნოთ, რომ ის სახელმწიფოები, რომლთაც აკლია იაფი მუშახელი დიდი ბედნიერება, მათვის მიგრანტი დიდ ფუფუნებად ითვლება, თუმცა მათი ჭარბი რაოდენობით მიღება საკმაოდ რთულია, აქედან ჩანს ჩვენი საკვლევი თემის აქტუალურობა.
კვლევის ამოცანაა იმის ნათლად ჩვენება, რომ საქართველოში საკმარისად არ არის შესწავლილი მიგრაცია და მისი გამომწვევი მოვლენები, გლობალიზაციის ერა კი მოვლენებს სინათლის სიჩქარით გარდაქმნის.
კვლევის საგანია: მიგრაციის არსი, სახეები და ფაქტორები, თავშესაფრის მაძიებლების, ლტოლვილები და ტრეფიკინგის მსხვერპლების უფლებები და ვალდებულებები, გენდერი და საერთაშორისო მიგრაცია: პრობლემები და გამოწვევები.
კვლევის ობიექტია საქართველოს მთავრობის, საერთაშორისო ორგანიზაციებსი და ზესახელმწიფოების შესწავლა გლობალური მიგრაციის პრობლემების შესწავლის კუთხით.
კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს უცხოელი და ქართველი მეცნიერების ნაშრომი,საერთაშორისო საკანომდებლო და ნორმატიული-სამართლებრივი დოკუმენტები. წყაროები მოიცავს საქართვეელოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოების სტატისტიკურ მონაცემებს.
ძირითადი შედეგად ვამტკიცებთ, რომ მიგრაცია დროთა განმავლობაში ხდება მზარდი მონსტრი, რომელიც ცვლის მსოფლიო რუკას, რომელსაც თან ახლავს მზარდი ტერორიზმი და კრიმინალი, საკმაოდ რთულია ამ მოვლენის ერთ ჩარჩოში მოქცევა.
კვლევის სიახლე ნათლად გვაფიქრებს დემოგრაფილ ფაქტორზე, მოსახლეობის ზრდაზე, მიგრაციის მოვლენებს ვუყურებთ გენდერის განზომილებით, "ღია საზღვრების" ჯერ კიდევ დაუძლეველ პრობლემებს, ამერიკის ექსცენტრიული ლიდერის დონალდ ტრამპის საგარეო პილიტიკას, უცხო კულტურის მიღება-გათავისების პრობლემები და ჩვენი სამშობლოს საიმიგრაციო და საემიგრაციო პრობლემები.

The master's thesis "Migration Processes in the Modern World Challenges and Perspectives", it examines migration and global changes, which is reflected in geopolitical events.
Our goal was to study the growing development of migration, which made lots of internal migration into international migration. It should be noted that the states which is in need of the cheap labor are accepting migrants with happiness. But it is quite difficult to accept their great number, from which we can see the actuality of our research topic.
The task of the research is to demonstrate that Georgia is not well studied migrations and events that are causing it, and the globalization era transforms events to light speed.
The subject of research is: the essence, types and factors of migration, shelter seekers, refugees and the rights and obligations of victims of trafficking, gender and international migration: problems and challenges.
The research subject is to study Georgian government, international organizations and superpowers in the study of global migration problems.
Theoretical basis of research is the work of foreign and Georgian scientists, international legislative and statutory legal documents. Sources include statistical data of the National Statistics Office of Georgia and various agencies of the executive branch.
The main result is the fact that migration is increasingly becoming a growing monster that changes the world map, which is accompanied by a growing number of terrorists and criminals, which is very difficult to put into one frame of this event.
The novelty of the research is clearly reflected on the demographic factors, population growth, migration events, gender dimensions, the still challenging issues of "open borders", the foreign policy of the American leader, Donald Trump, the problems of adoption of foreign culture and the immigration and emigration problems of our homeland.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1907
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Lika Kamanashvili Samagistro .pdfგლობალური მიგრაციის კრიზისი: გამოწვევები და პერსპექტივები732.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jul 10, 2020

Download(s)

26
checked on Jul 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.