Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1547
Title: უხმო ერები საერთაშორისო სისტემაში: ქურთები და ასირიელები პერმანენტული და პოტენციური კონფლიქტების ჭრილში
Authors: თორდია, თამაზ 
Keywords: ქურთთა და ასირიელთა საკითხი;ეთნიკური შიდა თვითგამორკვევა და ეთნიკური უფლებები
Issue Date: 2018
Abstract: 
მოცემული ნაშრომის თემა შეეხება ეთნიკური კონფლიქტების ბუნებას, ახლო
აღმოსავლეთის რეგიონში, კონკრეტულად ქურთთა და ასირიელთა საკითხებს. ამ
რეგიონში ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენები საერთაშორისო მედიისა
და აკადემიური ინსტიტუტებისათვის მაღალი ინტერესის საგანს წარმოადგენს.
რეგიონში 2010-იან წლებში ე.წ ისლამური სახელმწიფოს გამოჩენამ ბიძგი მისცა
ეთნიკური დაძაბულობების ახალი კერების გაჩენას და ძველის განახლებას.
ნაშრომის მიზანია ეთნიკური კონფლიქტების მაინსპირირებელი ფაქტორების
იდენტიფიცირება და მათი თავისებურებების ახსნა. კვლევის ძირითად ფოკუსში
მოქცეულია შუამდინარეთიდან ქურთული და ასირიული საკითხები ვინაიდან ეს
უკანასკნელი ისტორიულად გადაჯაჭვულია ახლო აღმოსავლეთში
განვითარებულ მოვლენებთან. კვლევის საგანია ეთნიკური კონფლიქტებისა და
საერთაშორისო სისტემაში ერთა შიდა თვითგამორკვევის პრინციპის
ურთიერთმიმართება. როგორც კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა ეთნიკური
კონფლიქტების ინსპირატორი ფაქტორია ეთნიკური უფლებების
დაუკმაყოფილებლობა, ეს უკანასკნელი კი წინაპირობაა შიდა-თვითგამორკვევის
პრინციპით სარგებლობის უფლების აღძვრის გზაზე. კვლევა ასევე გვეხმარება
გავიგოთ თუ რა არის ის კრიტერიუმები, რომელთა არსებობა განაპირობებს
ეთნიკური ჯგუფის ხალხად კლასიფიცირებას და რა არის ის მოთხოვნები,
რომლებიც უნდა დააკმაყოფილონ ხალმა იმისათვის, რომ შეძლონ სარგებლობა
შიდა-თვითგამორკვევის უფლებით. წინამდებარე ნაშრომში ქურთთა და
ასირიელთა საკითხის გაცნობასთან ერთად შესაძლებლობა გვეძლევა გავიგოთ თუ
რა ფაქტორებმა განაპირობა ხსენებულ ეთნოსებში ცენტრალური
ხელისუფლებების მიმართ ანტაგონიზმის გაჩენა, შესაბამისად, ვიგებთ რა უნდა
გაითვალისწინონ ცენტრალუმა ხელისუფლებებმა, როცა ეთნიკურ უმცირესობებთან ურთიერთობების პოლიტიკის შემოშავებას ცდილობენ.
თეორიულ ჭრილში კვლევა გვიჩვენებს, საერთაშორისო ურთიერთობების
ძირითადი თეორიები, კერძოდ, რეალიზმი, მარქსიზმი და კრიტიკული თეორია
ყოვლისმომცველად ვერ ხსნის ეთნიკური კონფლიქტების ბუნებას. ასევე
ვნახეთ,რომ ეთნიკური ჯგუფის წევრთათვის კონფლიქტების თეორიაში ცნობილი
ბერტონის ადამიანური საჭიროებების, კერძოდ, დაცულობის, უსაფრთხოების,
საკუთრების, სიყვარულის, თავდაჯერების, პირადი მიღწევების, იდენტობის,
კულტურული უსაფრთხოების, თავისუფლების, დოვლათის სამართლიანად
განაწილების და სხვა და სხვა აქტივობებში ჩართულობის,მონაწილეობის
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება აუცილებელი კრიტერიუმებია კონფლიქტის
პრევენციის და მოგვარებისათვის.

The theme of this work concerns ethnic conflicts in the Middle East, particularly
Kurdish and Assyrian questions. Events which developed in the region in recent years
are of high interest sybject in international media and academic institutions. The Islamic
State has appeared In the region in 2010 and that event encourage the emergence of new
tensions between nations and renewed the old ones. The goal of the work is to identify
and address the peculiarities of ethnic conflicts. The main focus of the research is the
Kurdish and Assyrian issues from the Middle East, as the latter was historically handed
over to the major geo-political events of the Middle East. The subject of research is the
relationship between the ethnic conflicts and the principle of internal self-determination
in the international law. The results of the survey show that the ethnic conflict is based
on the inequality and discrimination in society, and the latter is a prerequisite on the road
to the right to self-determination. The study also helps us to understand what are the
criteria in which the ethnic group may consider as a people and what are the demands
that the people should be reclaim in order to use the principal of internal selfdetermination.
The
research
gives
us
an
opportunity
to
understand
what
factors
led
to
the

emergence
of
antagonism
between
ethnic
minorities
and
the
central
authorities,
and
thus,

we
cam
see
what
the
central
government
should
take
into
consideration
when
it
comes
to

the
policy
of
relations
with
ethnic
minorities.
In
the
theoretical
point
of
view,
research

shows
that
the
main
theories
of
international

relations, namely realism, Marxism and
critical theory, can not explain an all aspects of ethnic conflicts. We also saw that
Burton’s “human needs theory”, in particular, security, property, love, trust, personal achievement, identity and cultural security, freedom, wealth, fair distribution of goods
are the essential factors in order to unsure conflict prevention and resolution.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1547
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
samagistro thordia.pdfუხმო ერები საერთაშორისო სისტემაში: ქურთები და ასირიელები პერმანენტული და პოტენციური კონფლიქტების ჭრილში378.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 26, 2020

Download(s)

56
checked on May 26, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.