Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1526
Title: გენდერული როლები სატელევიზიო რეკლამებში
Authors: გურჯიძე, ანუკი 
Advisor: მაისაშვილი, ხათუნა 
Degree Name: MA of Mass Communications in Media Studies
მასობრივი კომუნიკაციის მაგისტრი მედიის კვლევებში
Degree Discipline: მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები. (Mass Communication and Media Studies)
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Social and Political Sciences 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: რეკლამა
ქართული რეკლამის მედიამონიტორინგები
გენდერი
Issue Date: 2018
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The work below deals with the characteristics of gender roles distribution in modern
Georgian TV advertisements. The goal of the research is to determine, what regularities the
distribution of role models in advertisements are based on, whether modern TV ads contain
traditional distribution of gender roles or stereotypes established in culture; And if it contains
stereotypes and how they appear in advertising.
One TV channel "Rustavi 2" has been selected for conducting the survey. Monitoring
was going on for two months. The method of study was content analysis. This method can
simultaneously help us research both, frequencies and relations, i.e., it calculates the
frequency and use of the definitive concepts. Through the coding card, which data was
developed by SPSS, we studied the main object - the characters of men and women. We
focused on those key signs that help us to study the portrait of a woman and a man. The
results of data processing have shown: (1) gender roles in advertising are based on traditional
cultural stereotypes; (2) Women are more often seen in TV advertising than men; (3) The role
of women in advertising is mainly the housewife or achievement of a beauty sample, man -
businessman, successful in career, brave, fighter;

მოცემულ ნაშრომში განხილულია თანამედროვე ქართულ სატელევიზიო
რეკლამებში გენდერული როლების განაწილების თავისებურებები. კვლევის
მიზანია, დავადგინოთ, რა კანოზომიერებებს ეყრდნობა როლური ფუქნციების
განაწილება სარეკლამო რგოლებში, შეიცავს თუ არა თანამდეროვე სატელევიზიო
რეკლამები გენდერული როლების ტრადიციულ განაწილებას ან კულტურაში
დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს; და თუ შეიცავს - როგორი მიმართებების
სტერეოტიპებია და როგორ ჩანს ისინი რეკლამაში.
კვლევის ჩასატარებლად შეირჩა ერთი სატელევიზიო არხი „რუსთავი 2“ , და
მონიტორინგი გრძელდებოდა ორი თვე. საკვლევი მეთოდი იყო კონტეტ–
ანალიზი. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა ერთდროულად იყოს სიხშირითი და
რეალაციურიც, ანუ იგი ითვლის განსაზღვრულ ცნებების გამოყენების სიხშირესაც
და გამოყენების კონტექსტსაც. კოდირების ბარათის მეშვეობით, რომლის
მონაცემებიც სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით SPSS დამუშავდა,
შევისწავლეთ ძირითადი ობიექტი - ქალისა და მამაკაცის პერსონაჟები.
ყურადღებას ვამახვილებდით იმ ძირითად ნიშნებზე, რომლებიც დაგვეხმარებოდა
ქალის და კაცის პორტრეტების შესწავლაში. მონაცემების დამუშავების შედეგებმა
აჩვენა: (1) რეკლამებში გენდერული როლები ტრადიციულ კულტურულ
სტერეოტიპებს ეფუძნება; (2) ქალი უფრო ხშირად ჩანს სატელევიზიო სარეკლამო
სივრცეში, ვიდრე მამაკაცი; (3)ქალის როლი რეკლამებში უმთავრესად არის
დიასახლისი ან მიღწევადი სილამაზის ნიმუში, მამაკაცისა - საქმიანი, კარიერაში
წარმატებული, მამაცი, მებრძოლი;
URI: https://openscience.ge/handle/1/1526
Appears in Collections:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MA thesis. Gurjidze maskomi.pdfგენდერული როლები სატელევიზიო რეკლამებში987.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Dec 4, 2022

Download(s)

488
checked on Dec 4, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.