Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1504
Title: საერთაშორისო იმიგრაცია თბილისში, მისი სოციალურპოლიტიკური და გეოგრაფიული ასპექტები
Authors: თედორაძე, დარეჯან 
Advisor: სიჭინავა, დავით 
Degree Name: MA in Human Geography
საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მაგისტრი
Degree Discipline: საზოგადოებრივი გეოგრაფია. Human Geography
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Social and Political Sciences 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: საერთაშორისო შრომითი მიგრაცია
თანამედროვე განვითარების თავისებურებები
საკანონმდებლო თავისებურებები
Issue Date: 2018
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
Migration is a dynamic process, which has a great impact on the development and
development of the environment. International labor migration is one of the most important
contributing factors to overcome poverty in the country and to strengthen the economy of the
country, experiance, skills and innovations push the country to the modern trends and establish the
name as the leading state in the word. In-depth engagement of labor immigrants, investments
significantly increases the level of economy of the country, which directly reflects the welfare of the
population. International Labor Immigration in Georgia, in particular, has outlined its social,
political and geographic aspects as positive and negative aspects. The importance of the issue is due
to the two essential circumstances: integration of immigrants, immigration processes in Georgia
indicate its stability and growth, which is considered a significant challenge for immigration. The
goal of the work is to demonstrate social, political and geographic aspects of international labor
immigration that raise the following tasks: How the state involvement in labor migrants, legislative
features and attitude of the population. The question of the issue is the ethnically eminence of
migrant workers, their involvement in the labor market, the main trends and future plans, and the
barriers, restaurants, salons, shops, turist’s company and warehouses. As a result of studying this
issue, the work is mainly evidence of the impact of international labor emigrants on of the country
and governments attitude these persons.

მიგრაცია დინამიური პროცესია, რომლის ჩამოყალიბებაზე და განვითარებაზე დიდ
გავლენას ახდენს გარემო. საერთაშორისო შრომითი მიგრაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ხელისშემწყობი ფაქტორია, რომელსაც შეუძლია დაძლიოს სიღარიბე ქვეყანაში და ქვეყნის
ეკონომიკურ სიძლიერეს შეუწყოს ხელი, გამოცდილება, უნარები, ინოვაციები უბიძგებს
ქვეყანას ფეხი აუწყოს თანამედროვე ტენდენციებს და სახელი დაიმკვიდროს, როგორც
წამყვანმა სახელმწიფომ მსოფლიოში. შრომითი იმიგრანტების სიღრმისეული ჩართულობა,
ინვესტირება მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის ეკონომიკურ დონეს, რაც პირდაპირ აისახება
მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. საერთაშორისო შრომით იმიგრაციამ საქართველოში,
კერძოდ კი თბილისში გამოკვეთა მისი სოციალური, პოლიტიკური და გეოგრაფიული
ასპექტების, როგორც დადებითი ისე უარყოფითი თავისებურები. საკითხის აქტუალობას
განაპირობებს ორი არსებითი გარემოება: საქართველოში იმიგრაციული პროცესები
მიუთითებს ქვეყნის სტაბილურობასა და მზარდ განვითარებაზე, რაც ინვესტირებისათვის
მნიშვნელოვანია და მეორე, ეკონომიკური სიძლიერე, რაც იმიგრაციის მნიშვნელოვან
გამოწვევად ითვლება. ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს საერთაშორისო შრომითი
იმიგრაციის სოციალურ, პოლიტიკური და გეოგრაფიული ასპექტები, რაც წამოჭრის
შემდეგი სახის ამოცანებს: როგორია, სახელმწიფოს ჩართულობა შრომითი მიგრანტების
მიმართ, საკანონმდებლო თავისებურები და მოსახლეობის დამოკიდებულება. საკითხის
საკვლევ საკითხს წარმოადგენს შრომითი მიგრანტების ეთნიკურობა, მათი ჩართულობა
შრომით ბაზარზე, ძირითადი ტენდენციები და სამომავლო გეგმები, ხოლო კვლევის
ობიექტს წარმოადგენს ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც ბიზნეს საქმიანობას: ბარების,
რესტორნების, სალონების, ტურისტული კომპანიების, მაღაზიების, საწყობების კუთხით
ეწევიან. ამ საკითხის შესწავლის შედეგად, ნაშრომი ძირითადად იმ მიგნებების მტკიცება
იქნება, თუ რა გავლენას ახდენს საერთაშორისო შრომითი იმიგრანტების ჩართულობა და
სახელმწიფოს დამოკიდებულება მათ მიმართ.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1504
Appears in Collections:დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MA-Thesis.-Tedoradze-Darejan.pdfსაერთაშორისო იმიგრაცია თბილისში, მისი სოციალურპოლიტიკური და გეოგრაფიული ასპექტები970.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Sep 17, 2021

Download(s)

123
checked on Sep 17, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.