Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1426
Title: ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინის სპეციფიურობის ბუნებრივი ანტისხეულების შესწავლა საკვერცხის კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების მქონე ავადმყოფებში.
Authors: ახვლედიანი, ნინო 
Advisor: ფორაქიშვილი, ნინა 
ჭიკაძე, ნინო 
Degree Name: ბიოლოგიის მაგისტრი (ბიომრავალფეროვნება, ბიოქიმია; ნეირომეცნიერებები; განვითარების ბიოლოგია; მცენარეთა ფიზიოლოგია; მიკრობიოლოგია; იმუნოლოგია; უჯრედული ბიოლოგია, მოლეკულური ბიოლოგია; გენეტიკა; ბიოფიზიკა). MSc in Biology (Biodiversity; Biochemistry; Neurosciences, Developmental Biology; Plant Physiology, Microbiology; Imunology; Cellular biology; Molecular Biology; Genetics, Biophysics)
Degree Discipline: ბიოლოგია. Biology
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Exact and Natural Sciences 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინი
აქგ-ს სტრუქტურა
IgG-ის ქვეკლასების განსაზღვრა
Issue Date: 2019
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
Background: Ovarian tumours occur during the reproductive age or after menopause and can be subdivided into benign, borderline or malignant. Twice as many patients with malignant ovarian tumous were found to be seropositive for human chorionic gonadotropin (hCG) as compared to benign tumors. It has been demonstrated high titres of natural anti-hCG IgG antibodies in the sera of patients with benign ovarian tumours.
In this study we further characterize the titres and subclass usage of naturally-occurring IgM and IgG antibodies against hCG and its subunits in patients with ovarian cyst and ovarian adenocarcinoma
Materials and Methods: Titration of blood sera from 37 female patients (aged 22-61 after ethical permission and informed consent) diagnosed with ovarian cyst (n=17), ovarian adenocarcinoma (n=10) and healthy age-matched controls (n=10) was performed using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Binding of the sera to the following antigens was tested: hCGαβ, hCGβ, hCGα, hCGβ C-terminal peptide (hCGβCTP) and hCGβ core fragment (hCGβCF). For identification of IgG-subclasses the plates were coated with the antigens mentioned above. Following the application of an optimal serum dilution, defined as the 50% titre, rabbit –horseradish peroxidase (HRP) conjugated antibody (Sigma, USA) to human IgG subclasses (IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4) were added at a concentration 1µg/ml. The plates were read at the optical density (OD) 450 nm in a spectrophotometer (Selecta, Spain).

წინაპირობა: საკვერცხის სიმსივნეების აღმოჩენა ხდება რეპროდუქციულ ასაკში ან მენოპაუზის შემდგომ და კლასიფიცირდება როგორც კეთილთვისებიანი, ავთვისებიანი და მომიჯნავე ფორმა. აღმოჩნდა, რომ საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე 2-ჯერ მეტ პაციენტს აქვს ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინის (აქგ) მომატებული დონე კეთილთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტებთან შედარებით. წინა კვლევებით კი ნაჩვენებია, რომ საკვერცხის კეთილთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტთა შრატში არის ანტი-აქგ IgG აუტოანტისხეულების გარკვეული დონე.
წარმოდგენილი კვლევის მიზანია ადამიანის ქორიონულ გონადოტროპინთან და მის სუბერთეულებთან დაკავშირების უნარის მქონე ბუნებრივი IgG და IgM კლასის აუტოანტისხეულების აღმოჩენა, მათი ტიტრების და ქვეკლასების განაწილების განსაზღვრა საკვერცხის კისტის და საკვერცხის ადენოკარცინომის მქონე პაციენტებში.
კვლევის მასალა და მეთოდები: შესწავლილია 37 პაციენტის სისხლის შრატი: (22დან-61 წლამდე, ეთიკიური კომისიის ნებართვის და პაციენტებისგან ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემდგომ) საკვერცხის კისტის მქონე 17 პაციენტის, საკვერცხის ადენოკარცინომის მქონე 10 პაციენტის და შესაბამისი სქესისა და ასაკის, კლინიკურად ჯანმრთელი 10 დონორის სისხლის შრატი. შრატების ტიტრირება მოხდა არაპირდაპირი იმუნოფერმენტული ანალიზით -ELISA. ანტიგენებად გამოყენებულია აქგαβ, აქგβ, აქგα, აქგβ -ს კარბოქსი ტერმინალური დაბოლოვება (აქგβკტპ) დ ა აქგβ ცენტრალური ფრაგმენტი (აქგβცფ). IgG-ის ქვეკლასების აღმოჩენისთვის პლეიტებზე დაგვქონდა ზემოთ ჩამოთვლილი ანტიგენები.
ოპტიმალური განზავების შრატის დამატების შემდეგ (50%) ვამატებდით 1მკგ/მლ IgG -ის სხვადასხვა ქვეკლასების სპეციფიურობის მეორად ანტისხეულებს, პირშუშხა პეროქსიდაზით მონიშნულ ბოცვრის, ანტი-ადამიანის IgG1, IgG2, IgG3 და IgG4-ს. შედეგების წაკითხვა ხდებოდა სპექტროფოტომეტრ სელექტა -თი, 450ნმ ტალღის სიგრძეზე.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1426
Appears in Collections:ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MA Thesis Axvlediani Nino.pdfადამიანის ქორიონული გონადოტროპინის სპეციფიურობის ბუნებრივი ანტისხეულების შესწავლა საკვერცხის კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების მქონე ავადმყოფებში1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

611
checked on May 30, 2024

Download(s)

244
checked on May 30, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.