Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1151
Title: ბრექსიტი, მისი გამომწვევი მიზეზები და შედეგები
Authors: ჯავახიშვილი, რატი 
Advisor: აკობია, ეკა 
Degree Name: MA in Diplomacy and International Politics
დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრი
Degree Discipline: დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა. Diplomacy and International Politics
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Degree Grantor: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
Institution: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Social and Political Sciences 
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: რეფერენდუმი
ევროსკეპტიციზმი
ბრიტანეთი როგორც უხერხული პარტნიორი
Issue Date: 2019
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The aim of this paper is to study individual members desire to have their own independent
policy implementation in the international relations, its related problems and
nationalism,which is often perceived as hazardous for the world stability.the work is based
on the theory of constructivism ,which focuses on the standards ,beliefs and rules, for this
theory the most important thing is not material opportunities ,but how we see our place and
role in the world.theory of constructivism focuses on how identities are formed and then
examines their impact on international relations,according to brexsit’s context, I am going to
use constructivism to explain the different attitudes ,that they had and have today in the UK
and in the European Union, for example:immigration policies, to analyse this differences I
draw the perception that both sides have their vision of their place and role in nowaday's
world,
Later I will try to study role of nationalism in euro integration , also taking in mind Brexit
and it’s consequences , I will try to find and prove reasons, that took Britain this far, to
referendum and later made them choose to leave .

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციებში ცალკეული
წევრების დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარების სურვილის განხილვა, მასთან
დაკაშირებული პრობლემები და ნაციონალიზმი, რომელიც ხშირად აღიქმება
საფრთხის შემცველად, როგორც გლობალიზაციისთვის, ასევე მსოფლიო
სტაბილურობისათვის. ნაშრომი ეყრდნობა კონსტრუქტივიზმის თეორიას, რომელიც
ფოკუსირდება ნორმებზე, შეხედულებებსა და წესებზე, მნიშვნელოვანია არა
მატერიალური შესაძლებლობები, არამედ ის, თუ როგორ ვხედავთ ჩვენს ადგილსა
და როლს მსოფლიოში. შესაბამისად, კონსტრუქტივიზმი აქცენტს აკეთებს იმაზე,
თუ როგორ ყალიბდება იდენტობები და შემდეგ იკვლევს მათ გავლენას საერთაშორისო
ურთიერთობებზე. ბრექსიტის კონტექსტში შევეცდები კონსტრუქტივიზმი გამოვიყენო
იმ განსხვავებული დამოკიდებულებების ასახსნელად, რაც ჰქონდათ და აქვთ დიდ
ბრიტანეთსა და ევროკავშირში, თუნდაც საემიგრაციო პოლიტიკასთან
დაკავშირებით. ასევე შევეცდები, ამ განსხვავებების ანალიზით დავხატო ის აღქმა,
რაც ორივე მხარეს აქვს მათ ადგილთან და როლთან დაკავშირებით დღევანდელ
მსოფლიოში და განვიხილო ნაციონალიზმის როლი ევროინტეგრაციაში. აღნიშნული
საკითხი, ნაციონალიზმის როლი, განხილულია ბრექსიტის მაგალითზე. შევეცდები,
იმ მიზეზების გამოკვეთას, რამაც ერთი მხრივ დააყენა მსგავსი რეფერენდუმის
ჩატარების საჭიროება, ხოლო შემდგომ გადაწყვიტა კიდეც, თუ როგორი იქნებოდა
რეფერენდუმის შედეგი.
URI: https://openscience.ge/handle/1/1151
Appears in Collections:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MA Thesis Javakhishvilidip2019.pdfბრექსიტი, მისი გამომწვევი მიზეზები და შედეგები689.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

274
checked on Jul 20, 2024

Download(s)

959
checked on Jul 20, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.