Full Name
Tatanashvili, Tamar
 
Vernacular Name
ტატანაშვილი, თამარ