მასპინძელაშვილი, პაატა

Full Name
მასპინძელაშვილი, პაატა