გოგისვანიძე, სალომე

Full Name
გოგისვანიძე, სალომე