თურმანიშვილი, თამარ

Full Name
თურმანიშვილი, თამარ