გოგოლიშვილი, სალომე

Full Name
გოგოლიშვილი, სალომე