Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/358
Title: ადამიანი, პიროვნება, მოქალაქე - ერთი სუბიექტის როლი საჯარო სივრცეში
Authors: მეგრელიშვილი, თორნიკე 
Advisor: მურადიშვილი, ხათუნა 
Degree Name: საჯარო მმართველობის მაგისტრი
Degree Discipline: საჯარო მმართველობა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნვერსიტეტი 
Faculty: სამართალმცოდნეობისა და საჯარო მმართველობის ფაკულტეტი 
Keywords: ადამიანი
საზოგადოება
მოქალაქის მოვალეობები
Issue Date: 2019
Publisher: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნვერსიტეტი 
Abstract: 
The modern world has walked through a very complex and challenging way, and today is an infinite space of technological and scientific achievements on earth.The man is the main driving axis of this space, without him this level could never be achieved.
The human is in constant formation and this is his main purpose. If the process of creation has stopped, the world will stop the rhythm of development and will soon lose all that it has achieved.
We are born as human beings, we are individuals but we get citizenship - this is the main direction discussed in the master's work. Namely, what role they have in each individual and together in public administration.
The latest approaches are closer to people's state management and are the main subjects of its main resource, and that its proper personality and full citizenry development is the main cornerstone of any state.
It is interesting to review all three phenomena as well as discussions together with the master's work. Personality development depends on several factors - family, society, environment, and so important to review all segments and draw conclusions on why and in which environment we face the problems.
It is important in terms of public management, because the choice of who will manage the country and how it will develop in the future decision of the country is a personal factor dominates in man. If the person is formed correct and perfect in the individual, the right decision will be taken at the right time.
As for citizenship, we have a definite legal space here. The master's work discusses the issue of citizenship of Georgia and therefore the role of a citizen in state management.
In conclusion, the three subjects are represented in one individual by the role of the main subject of the state in public space.
The master's thesis consists of four key chapters of the introductory, seven subsections and conclusions.

თანამედროვე მსოფლიომ განვითარების მეტად დიდი და რთული გზა განვლო და დღეს დედამიწაზე ტექნოლოგიური, თუ მეცნიერული მიღწევების უსასრულო სივრცეა. ადამიანი კი ამ სივრცის მთავარი მამოძრავებელი ღერძია, რომელიც გარეშე აღნიშნული დონე ვერასოდეს ვერ იქნებოდა მიღწეული. ადამიანი მუდმივი ქმნადობის პროცესშია და ესაა მისი მთავარი დანიშნულებაც. თუ ქმნადობის პროცესი შეჩერდა სამყაროც შეაჩერებს განვითარების რიტმს და სულ მალე შესაძლოა დაკარგოს ყველაფერი ის რასაც მიაღწია.
ადამიანებად ვიბადებით, პიროვნებად ვყალიბდებით, ხოლო მოქალაქეობა გვენიჭება - ეს არის ის ძირითადი მიმართულება რომელიც განხილულია სამაგისტრო ნაშრომში. კერძოდ თუ რა როლი აქვს თვითეულ მათგანს ცალ-ცალკე და ერთად აღებულს საჯარო მმართვაში.
უახლესმა მიდგომებმა კიდევ უფრო დაახლოვა ადამიანი სახელმწიფო მართვასთან და განაპირობა მისი, როგორც მთავარი რესურსის, მთავარი სუბიექტი არსი და რომ მისი სწორი პიროვნული და სრული მოქალაქეობრივი განვითარება ნებისმიერი სახელმწიფოს მთავრი ქვაკუთხედია.
საინტერესოა სამივე ფენომენის როგორც ცალკე, ასევე ერთად განხილვა, რაც სამაგისტრო ნაშრომში მიღწეულია. პიროვნებად ჩამოყალიბება რამოდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული - ოჯახზე, საზოგადოებაზე, გარემოზე, ამდენად მნიშვნელოვანია ყველა სეგმენტის მიმოხილვა და ამის საფუძველზე დასკვნების გამოტანა, თუ რატომ, რა გარემოში ვღებულობთ პიროვნულ პრობლემებს. ის მნიშვნელოვანია საჯარო მართვის თვალსაზრისით, რადგან არჩევანს თუ ვინ უნდა მართოს ქვეყანა და როგორ განვითარედება ქვეყნის მომავალი გადაწყვეტილების მიღებისას პიროვნული ფაქტორი დომინირებს ადამიანში. რამდენად სწორად და სრულყოფილად იქნება ინდივიდში პიროვნება ჩამოყალიბებული იმდენად სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ის საჭირო დროს.
რაც შეეხება მოქალაქეობას, აქ ზედმიწევნით კონკრეტული სამართლებრივი სივრცე გვაქვს. სამაგისტრო ნაშრომში დეტალურადაა განხილული საქართველოს მოქალაქეობის საკითხი და შესაბამისად მოქალაქის როლი სახელმწიფო მართვაში.
დასკვნის სახით კი წარმოდგენლია სამივე არსის ერთ ინდივიდში გაერთიანებით მისი როგორც სახელმწიფოს მთავარი სუბიექტის როლი საჯარო სივრცეში.
სამაგისტრო ნაშრომი შედგება შესავალის, ოთხი საკვანძო თავის, შვიდი ქვეთავისა და დასკვნისაგან.
URI: https://openscience.ge/handle/1/358
Appears in Collections:სამაგისტრო ნაშრომები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
samagistro megrelishvili.pdfადამიანი, პიროვნება, მოქალაქე - ერთი სუბიექტის როლი საჯარო სივრცეში983.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

559
checked on Sep 29, 2021

Download(s)

7,203
checked on Sep 29, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.