Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1504
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorსიჭინავა, დავითka
dc.contributor.authorთედორაძე, დარეჯანka
dc.date.accessioned2020-01-20T08:43:16Z-
dc.date.available2020-01-20T08:43:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://openscience.ge/handle/1/1504-
dc.description.abstractMigration is a dynamic process, which has a great impact on the development and development of the environment. International labor migration is one of the most important contributing factors to overcome poverty in the country and to strengthen the economy of the country, experiance, skills and innovations push the country to the modern trends and establish the name as the leading state in the word. In-depth engagement of labor immigrants, investments significantly increases the level of economy of the country, which directly reflects the welfare of the population. International Labor Immigration in Georgia, in particular, has outlined its social, political and geographic aspects as positive and negative aspects. The importance of the issue is due to the two essential circumstances: integration of immigrants, immigration processes in Georgia indicate its stability and growth, which is considered a significant challenge for immigration. The goal of the work is to demonstrate social, political and geographic aspects of international labor immigration that raise the following tasks: How the state involvement in labor migrants, legislative features and attitude of the population. The question of the issue is the ethnically eminence of migrant workers, their involvement in the labor market, the main trends and future plans, and the barriers, restaurants, salons, shops, turist’s company and warehouses. As a result of studying this issue, the work is mainly evidence of the impact of international labor emigrants on of the country and governments attitude these persons.en
dc.description.abstractმიგრაცია დინამიური პროცესია, რომლის ჩამოყალიბებაზე და განვითარებაზე დიდ გავლენას ახდენს გარემო. საერთაშორისო შრომითი მიგრაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელისშემწყობი ფაქტორია, რომელსაც შეუძლია დაძლიოს სიღარიბე ქვეყანაში და ქვეყნის ეკონომიკურ სიძლიერეს შეუწყოს ხელი, გამოცდილება, უნარები, ინოვაციები უბიძგებს ქვეყანას ფეხი აუწყოს თანამედროვე ტენდენციებს და სახელი დაიმკვიდროს, როგორც წამყვანმა სახელმწიფომ მსოფლიოში. შრომითი იმიგრანტების სიღრმისეული ჩართულობა, ინვესტირება მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის ეკონომიკურ დონეს, რაც პირდაპირ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. საერთაშორისო შრომით იმიგრაციამ საქართველოში, კერძოდ კი თბილისში გამოკვეთა მისი სოციალური, პოლიტიკური და გეოგრაფიული ასპექტების, როგორც დადებითი ისე უარყოფითი თავისებურები. საკითხის აქტუალობას განაპირობებს ორი არსებითი გარემოება: საქართველოში იმიგრაციული პროცესები მიუთითებს ქვეყნის სტაბილურობასა და მზარდ განვითარებაზე, რაც ინვესტირებისათვის მნიშვნელოვანია და მეორე, ეკონომიკური სიძლიერე, რაც იმიგრაციის მნიშვნელოვან გამოწვევად ითვლება. ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს საერთაშორისო შრომითი იმიგრაციის სოციალურ, პოლიტიკური და გეოგრაფიული ასპექტები, რაც წამოჭრის შემდეგი სახის ამოცანებს: როგორია, სახელმწიფოს ჩართულობა შრომითი მიგრანტების მიმართ, საკანონმდებლო თავისებურები და მოსახლეობის დამოკიდებულება. საკითხის საკვლევ საკითხს წარმოადგენს შრომითი მიგრანტების ეთნიკურობა, მათი ჩართულობა შრომით ბაზარზე, ძირითადი ტენდენციები და სამომავლო გეგმები, ხოლო კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც ბიზნეს საქმიანობას: ბარების, რესტორნების, სალონების, ტურისტული კომპანიების, მაღაზიების, საწყობების კუთხით ეწევიან. ამ საკითხის შესწავლის შედეგად, ნაშრომი ძირითადად იმ მიგნებების მტკიცება იქნება, თუ რა გავლენას ახდენს საერთაშორისო შრომითი იმიგრანტების ჩართულობა და სახელმწიფოს დამოკიდებულება მათ მიმართ.ka
dc.language.isokaen
dc.publisherIvane Javakhishvili Tbilisi State Universityen
dc.publisherივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიka
dc.subjectსაერთაშორისო შრომითი მიგრაციაka
dc.subjectთანამედროვე განვითარების თავისებურებებიka
dc.subjectსაკანონმდებლო თავისებურებებიka
dc.titleსაერთაშორისო იმიგრაცია თბილისში, მისი სოციალურპოლიტიკური და გეოგრაფიული ასპექტებიka
dc.typemaster thesisen
dc.typeსამაგისტრო ნაშრომიka
thesis.degree.nameMA in Human Geographyen
thesis.degree.nameსაზოგადოებრივი გეოგრაფიის მაგისტრიka
thesis.degree.level1-
thesis.degree.disciplineსაზოგადოებრივი გეოგრაფია. Human Geographyka_GE
dc.contributor.institutionIvane Javakhishvili Tbilisi State Universityen
dc.contributor.institutionივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიka
dc.contributor.facultyFaculty of Social and Political Sciencesen
dc.contributor.facultyსოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიka
item.cerifentitytypePublications-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypemaster thesis-
item.openairetypeსამაგისტრო ნაშრომი-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1ka-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები
Files in This Item:
File Description SizeFormat
MA-Thesis.-Tedoradze-Darejan.pdfსაერთაშორისო იმიგრაცია თბილისში, მისი სოციალურპოლიტიკური და გეოგრაფიული ასპექტები970.97 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Oct 27, 2021

Download(s)

129
checked on Oct 27, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.