განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი