Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/2103
Title: კოსმოსურ-თანამგზავრული ტექნოლოგიების ინტეგრაცია დაფრენის საავიაციო სისტემებში და მათი გამოყენების სამომავლო პერსპექტივები
Authors: ნადარაია, ბადრი 
Keywords: საჰარო ხომალდების დაფრენის სისტემა;კოსმოსურ-თანამგზავრული ტექნოლოგია;დედამიწის პლანეტარული თვისებები
Issue Date: 2020
Abstract: 
კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში ყოველთვის შეინიშნებოდა ადამიანის სურვილი, მისწრაფება თავისუფალი გადაადგილების მიმართ. ადამიანის ლტოლვა ეფრინა, ისევე როგორც ფრინველებს სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდებოდა ტექნიკური შესაძლებლობებისა და განვითარების ეტაპებთან ერთად. დიდი ხნის განმავლობაში ეს ადამიანური, ოცნებისეული მოთხოვნა რჩებოდა დაუკმაყოფილებელი, მანამ სანამ ძმებმა რაიტებმა ველოსიპედისა და რამოდენიმე აეროდინამიკული ზედაპირის მეშვეობით ექსპერიმენტული მეთოდებით დაძლიეს, გადალახეს ერთგვარი ზღვარი ადამიანის უძველეს ე.წ. საფრენ ოცნებასა და რეალობას შორის.
ადამიანის დაუღალავმა მისწრაფებამ ფრენისადმი და ტექნიკური განვითარების შესაძლებლობამ მიიყვანა კაცობრიობა საჰაერო სივრცის ათვისების ეტაპამდე. დაიწყო ახალი სფეროს არამც თუ ინტენსიური შესწავლა, არამედ კიდევ უფრო მეტად განვითარება ტექნიკური ინჟინერიის თვალსაზრისით. შედეგად კაცობრიობამ მიიღო ის, რამაც შესაძლებელი გახადა საჰაერო სატრანსპორტო მიმოსვლები, ე.წ. უკიდეგანო საჰაერო სივრცეში ორიენტაცია.
ეს ყოველივე ზემოდხსენებული როდი წარმოადგენს კაცობრობის ფანტაზიის, შემოქმედებითი უნარის განვითარების ზღვარს. ადამიანმა აითვისა არა მარტო ავიაცია, არამედ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა კოსმოსური სივრცის შესწავლასა და ათვისებაში.
დედამიწის ორბიტალურ კოსმოსურ სივრცეში არსებული ხელოვნური თანამგზავრები ემსახურებიან მეცნიერლ კვლევებსა და სხვადასხვა სფეროებში კაცობრიობის განვითარებას. ამიერიდან კოსმონავტიკა და ავიაცია ერთმანეთთან კავშირშია. ჩვენი მიზანია ინჟინრული თვალსაზრისით ხელი შევუწყოთ და განვავითაროთ აწ უკვე არსებულ ტექნოლოგიაზე დაყრდნობით საავიაციო მიმოსვლები. გავზარდოთ საავიაციო მიმოსვლების ეფექტურობა და პოზიცირების განსაზღვრის შესაძლებლობები პლანეტარულ თუ კოსმოსურ მასშტაბებში.

From the beginning of history it was always possible to notice desire of mankind towards movement and transportation. Aspirations to the flights were increased in developing of technical progress and opportunities. All years long this dreams about the flights were just imaginative and unsatisfied until the Wright brothers innovationary attituded to the basics of aerodynamics by the using experimental bicycle with attached wings.
Indefatigable works and efforts to the flights by technical opportunities of development led humanity to the perception of airspace. It was beginning of a new stage of aerospace industry and engineering. Results were got. It became possible to fly by aircraft and reach the far destinations in a very short time with orientation in the sky. It was not a limit. Humanity started to develop even in a exploration of cosmic space.
The satellites, fixed to the orbital space are used for scientific and technical development of mankind. From now cosmonautics and aviation becomes to be in a interdependent. Our goal is to increase development of safety of air transport exploitation in cooperation of the technical engineering and progress. Following the steps of progress we can reach the final goal - better possibility of navigating and safety resources for the future air transportation.

С самого начала истории всегда можно было заметить стремление человечества к движению и транспорту. Стремление к полетам были увеличены в развитии технического прогресса и возможности. Все эти годы мечты о полетах были просто фантазией и неудовлетворенными, пока братья Райт инновационно не отнеслись к основам аэродинамики с помощью экспериментального велосипеда с прикрепленными крыльями.
Неутомимые труды и усилия к полетам по техническим возможностям развития привели человечество к восприятию воздушного пространства. Это было началом нового этапа развития аэрокосмической промышленности и машиностроения. Результаты были получены. Стало возможным летать на самолетах и достигать дальных пунктов назначения за очень короткое время с ориентацией в небе. Это не было пределом. Человечество начало развиваться даже в исследовании космического пространства.
Спутники, закрепленные на орбитальном пространстве, используются для научно-технического развития человечества. Отныне Космонавтика и авиация становятся взаимозависимыми. Наша цель-повышение уровня безопасности эксплуатации воздушного транспорта в сотрудничестве с технической инженерией и прогрессом. Следуя за прогрессом, мы можем достичь конечной цели-лучшей возможности навигации и ресурсов безопасности для будущих воздушных перевозок и инновационных космических проектов.
URI: https://openscience.ge/handle/1/2103
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Badri Nadaraia Sadoktoro.pdfკოსმოსურ-თანამგზავრული ტექნოლოგიების ინტეგრაცია დაფრენის საავიაციო სისტემებში და მათი გამოყენების სამომავლო პერსპექტივები8.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Sep 21, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 21, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.