გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს იდენთიფიკატორი ამ ერთეულის ციტირებისთვის ან ბმულისთვის: https://openscience.ge/handle/1/38
სათაური: ევთანაზია „სიკვდილის უფლების ადგილი სიცოცხლის უფლებაში“
ავტორები: ბებია, ეკატერინე 
ხელმძღვანელი: გიორგიძე, ალექსანდრე 
ხარისხის სახელი: სამართლის მაგისტრი
სასწავლო პროგრამის სახელი: სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
განათლების საფეხური
(0 - საბაკალავრო, 1 - სამაგისტრო, 2 - სადოქტორო ან პოსტსადოქტორო)
1
ხარისხის გამცემი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
დაწესებულება: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი: Faculty of Law 
სამართლის ფაკულტეტი 
საკვანძო სიტყვები: სიცოცხლის უფლება
სიკვდილის უფლება
ევთანაზია
გამოცემის თარიღი: 2018
გამომცემელი: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
რეზიუმე: 
The work deals with the content of “the right to life” and the place of “the right to die” in the right to life. The subject of study is discussed in detail in the context of ethics and law. The conclusions and recommendations are given on the basis of the represented contradictory assessments.
Relationship between life and death is an interesting and eternal topic: what is life and what is death? Are these phenomena independent from each other? In the world of the 21st century, when there is a claim to be on the highest stage of social development, the actual question is: is human life right or duty? The answer is: the right to life is a fundamental right, without which all other human rights lose all meaning and substantiation.
In compliance with the first sentence of Article 2 Paragraph 1 of Convention on Human Rights, “everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally.”
One of the means of artificially ending a life is euthanasia – murder at the request of a victim.
There are many opinions and questions about euthanasia, is it crime or mercy (a humane act).
The present work concerns the important legal problem, the right to euthanasia. There is not an international consensus on this issue and undoubtedly it is actual topic in the world.

ნაშრომში განხილულია ,,სიცოცხლის უფლების“ შინაარსი და ,,სიკვდილის უფლების“ ადგილი სიცოცხლის უფლებაში. კვლევის საგანი დეტალურად არის განხილული ეთიკისა და სამართლის ჭრილში. წარმოდგენილია ურთიერთსაპირისპირო შეფასებები და მათი განხილვის საფუძველზე მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები.
სიცოცხლისა და სიკვდილის ურთიერთმიმართება საინტერესო და მარადიული თემაა: რა არის სიცოცხლე და რა არის სიკვდილი? არის თუ არა ეს მოვლენები ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი? 21-ე საუკუნის მსოფლიოში, რომელსაც აქვს პრეტენზია საზოგადოებრივი განვითარების უმაღლეს საფეხურზე ყოფნის, აქტუალურია კითხვა: ადამიანის სიცოცხლე უფლებაა თუ მოვალეობა? პასუხი ერთია: სიცოცხლის უფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, რომლის გარეშეც ადამიანის ყველა სხვა უფლება ყოველგვარ აზრს და დასაბუთებას კარგავს.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენციის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის პირველი წინადადების თანახმად, „ყოველი ადამიანის სიცოცხლის უფლება კანონით არის დაცული, არავის სიცოცხლე არ შეიძლება განზრახ იყოს ხელყოფილი“
სიცოცხლის ხელოვნურად დამთავრების ერთ-ერთი საშუალება არის ევთანაზია - მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით.
ევთანაზიასთან დაკავშირებით უამრავი შეხედულება და კითხვაა, ევთანაზია დანაშაულია თუ მოწყალება (ჰუმანური აქტი).
წინამდებარე ნაშრომი მნიშვნელოვან სამართლებრივ პრობლემას, ევთანაზიის უფლებას ეხება, რომელზეც საერთაშორისო კონსენსუსი არ არსებობს და უდავოდ აქტუალურია მსოფლიოსთვის.
URI: https://openscience.ge/handle/1/38
ჩანს კოლექციებში:სამართლის ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

ფაილები ამ ერთეულში:
ფაილი აღწერა ზომაფორმატი
ეკატერინე ბებია - ევთანაზია. სამაგისტრო.pdfევთანაზია „სიკვდილის უფლების ადგილი სიცოცხლის უფლებაში“1.17 MBAdobe PDFდათვალიერება-გახსნა
სრული ჩანაწერის ჩვენება

CORE Recommender

გვერდის დათვალიერება 10

1,491
checked on Nov 26, 2021

გადმოწერა 5

14,831
checked on Nov 26, 2021


ერთეულები ციფრულ საცავში დაცულნი არიან საავტორო უფლებით, ყველა უფლების დაცვით, თუ სხვაგვარი რამ არაა მითითებული.