Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1849
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorმელიქიძე, მაიაka
dc.contributor.authorსულაბერიძე, ვალერიka
dc.date.accessioned2020-05-27T07:22:36Z-
dc.date.available2020-05-27T07:22:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://openscience.ge/handle/1/1849-
dc.description.abstractThe development of Georgian local production, after forming Georgia as an independent state, was one of the major priorities of the state and governing forces at all stages, as local production creates more wealth in the form of gross national income, that compared to the GDP, is much faster reflected in the welfare of the people living in the country. Developed local production creates more economic stability: the economy becomes less fragile toward foreign factors, the negative trade balance decreases and stabilizes economic parameters, such as inflation and the national currency exchange rate. Despite the active intervention by the state, local production is still important in agro sector. In the economies of developed countries, the agricultural sector, does not exceed 10% , if we look at it from the point of view of sectors, as for employed people – it does not exceed 20%. In my master's work, I will focus on several factors and issues: • how competitive the sectors involved in production are; • I will review the efficiency indicators of state programs, how efficiently the budgetary resources are used for the development of production; • whether the state should be involved in the development of local production and whether it is necessary to protect it against imports; • and most importantly, I will try to find out where and when the state will be most effective during production and what is the role of supporting technological progress in all this? In addition, together with analyzing analytical papers and statistical data, I will present a survey, whose main goal will be to get information from entrepreneurs to show the main challenges of the particular sector / sectors, in which the interference of the state would help create more wealth.en
dc.description.abstractქართული ადგილობრივი წარმოების განვითარება, საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ფორმირების შემდეგ, ყველა ეტაპზე წარმოადგენდა სახელმწიფოსა და მმართველი ძალების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს, რადგან ადგილობრივი წარმოება ქმნის მეტ დოვლათს მთლიანი ეროვნული შემოსავლის სახით, რაც მშპ-სთან შედარებით, ბევრად სწრაფად ისახება ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობაზე. განვითარებული ადგილობრივი წარმოება ქმნის მეტ ეკონომიკურ სტაბილურობას: ეკონომიკა ხდება ნაკლებად მყიფე საგარეო ფაქტორების მიმართ, მცირდება უარყოფითი სავაჭრო სალდო და სტაბილურდება ისეთი ეკონომიკური პარამეტრები, როგორიცაა ინფლაცია და ეროვნული ვალუტის კურსი. მიუხედავად სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ინტერვენციისა, დღეს ადგილობრივი წარმოება, ძირითად მაინც მოიცავს აგრო სექტორს. აგრო სექტორი კი, განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკაში, სექტორების ჭრილში თუ შევხედავთ, 10%-ს არ აჭარბებს, დასაქმებულთა ჭრილში კი დასაქმებულთა 20 %-ს. ჩემს სამაგისტრო ნაშრომში, ყურადღებას გავამახვილებ რამდენიმე ფაქტორსა და საკითხზე: • რამდენად კონკურენტუნარიანია ის სექტორები, რომლებშიც ამჟამად წარმოება ხორციელდება; • განვიხილავ სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობის მაჩვენებლებს, თუ რამდენად სწორად მიიმართება საბიუჯეტო რესურსები წარმოების გასავითარებლად; • უნდა ერეოდეს თუ არა სახელმწიფო ადგილობრივი წარმოების განვითარებაში და საჭიროების შემთხვევაში უნდა იცავდეს თუ არა მას იმორტისგან; • და ყველაზე მთავარი, ვეცდები გამოვკვეთო, წარმოებისას, სად და როდის იქნება სახელმწიფოს დახმარება ყველაზე ეფექტიანი და როლი აქვს ამ ყველაფერში ტექნოლოგიურ პროგრესის მხარდაჭერას. ამისათვის, ანალიტიკური ნაშრომებისა და სტატისტიკური მონაცემების ანალიზთან ერთად, წარმოვადგენ კვლევას, რომლის მთავარი მიზანი იქნება მეწარმეებისგან მივიღო ინფორმაცია, რომლითაც ვაჩვენებ კონკრეტული სექტორის/სექტორების მთავარ გამოწვევებს, რაშიც სახელმწიფოს ჩარევა მეტი დოვლათის შექმნას შეუწყობდა ხელს.ka
dc.language.isoka-
dc.publisherBusiness and Technology Universityen
dc.publisherბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტიka
dc.subjectlocal productionen
dc.subjectfree marketen
dc.subjectprotectionismen
dc.subjectადგილობრივი წარმოებაka
dc.subjectთავისუფალი ბაზარიka
dc.subjectპროტექციონიზმიka
dc.titleქართული ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარიანობის ანალიზი, განვითარების პერსპექტივები პროტექციონიზმისა და თავისუფალი ბაზრის შემთხვევაშიka
dc.typemaster thesisen
dc.typeსამაგისტრო ნაშრომიka
thesis.degree.nameMBA in Managementen
thesis.degree.nameბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტშიka
thesis.degree.level1-
thesis.degree.disciplineბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიებიka
dc.contributor.institutionBusiness and Technology Universityen
dc.contributor.institutionბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტიka
dc.contributor.facultyFaculty of Business and Technologiesen
dc.contributor.facultyბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტიka
item.cerifentitytypePublications-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypemaster thesis-
item.openairetypeსამაგისტრო ნაშრომი-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1ka-
Appears in Collections:დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Valeri Sulaberidze Samagistro.pdfქართული ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარიანობის ანალიზი, განვითარების პერსპექტივები პროტექციონიზმისა და თავისუფალი ბაზრის შემთხვევაში3.79 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Feb 3, 2022

Download(s)

63
checked on Feb 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.