თათანაშვილი, გიორგი

Full Name
თათანაშვილი, გიორგი