Browsing by Organization Unit


Or, select a letter below to browse by name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 49  next >
NameDirector
Faculty of Law
Guram Tavartkiladze Tbilisi Teaching University
აგრარულ მეცნიერებათა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
ბიზნესის და ინჟინერიის სკოლა
ბიზნესის ფაკულტეტი
ბიზნესისა და ინჟინერიის ფაკულტეტი
ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი
ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი
განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თბილისის ღია უნივერსიტეტი